Valitse sivu

Julkaisu 155/2005

Lohjanjärven pääasiallinen kuormittaja on hajakuormitus (maa- ja metsätalous, viemäröimätön asutus, laskeuma ilmasta ja valuma-alueen taustakuormitus), joka tuo järveen runsaat 80 % sen ravinnekuormituksesta. Pistemäisen jätevesikuormituksen osuus on runsaat 10 % kokonaisfos­forista ja noin 15 % kokonaistypestä. Pistekuormituksesta 98 % tulee neljän suurimman puhdis­tamon, M-real Kirkniemen, Loparexin, Lohjan Pitkäniemen ja Lohjan Peltoniemen jätevesistä. Pienet kuormittajat, Karjalohjan kunta, Kisakallio ja Vivamo, vaikuttavat lähinnä paikallisesti.

Lohjanjärven tila on kokonaisuutena melko hyvä. Vesiviranomaisen uusimman vedenlaatu­luokituksen mukaan koko järvi Maikkalanselkää lukuun ottamatta kuuluu vähintään tyydyttä­vään vedenlaatuluokkaan. Suurten selkäalueiden, Karjalohjanselän, Isoselän ja osittain Piispa­lanselänkin tilanne on pääosin hyvä.

Jokien tuoman hajakuormituksen ja pistekuormittajien jätevesikuormituksen vaikutusalueella olevien vesien tila on kuitenkin paikoin huono. Ongelmat ilmenevät rehevyytenä ja mm. alus­veden happiongelmina, runsaana levätuotantona ja toistuvina sinileväkukintoina. Ongelmalli­simpia alueita ovat tällä hetkellä Maikkalanselkä, Lohjan lähivesiltä erityisesti Pappilanselkä ja järven eteläosassa Virkkalanselkä ja Hållsnäsfjärdenin-Kyrköfjärdenin eteläisin alue.

Vaikka jokien järveen tuoma kuormitus kasvoi selvästi edellisvuodesta runsaiden sateiden vuoksi, oli Lohjanjärven levätuotanto a-klorofyllimittausten perusteella vuonna 2004 yleensä pienempi kuin edellisenä vuonna. Poikkeuksena oli Aurlahti, jossa levätuotanto kokonaisuutena nousi jonkin verran vuodesta 2003.

Vuosina 2001-2003 toteutettujen kalataloustarkkailujen tulosten perusteella Lohjanjärven ka­lasto heijastelee järven eri alueiden rehevyystasoja: halutuimpia lajeja kuten kuhaa, siikaa ja taimentakin on useimmin saalislajina Karjalohjanselän ja Isoselän alueilla. Kokonaisuutena saa­lismäärät ovat kuitenkin suurempia ja saalista saadaan pienemmällä pyyntiponnistuksella järven rehevissä osissa. Laajan virkistyskalastustiedustelun mukaan Lohjanjärven runsaimmat saalisla­jit olivat vuonna 2003 ahven, hauki ja kuha. Eniten käytetyt pyydykset olivat verkot, piikkionki ja vetouistin.