Valitse sivu

Julkaisu 163/2006

Pikkalanlahtea kuormittavat pistemäisesti Kirkkonummen kunta, Siuntion kunta, Suomen Sokeri Oy,
Puolustushallinto (Upinniemen varuskunta), Prysmian Cables and Systems Oy ja Nordic Aluminium Oyj, joilla on velvoitteet tarkkailla toimintansa vaikutuksia purkuvesistössä. Tarkkailu suoritetaan yhteistarkkailuna.

Kirkkonummen Strömsbyn jätevedenpuhdistuslaitos suljettiin lopullisesti vuoden 2005 maaliskuussa, jolloin alettiin johtaa kunnan jätevedet Espoon Suomenojan puhdistamolle. Tästä johtuen Pikkalanlah­teen kohdistuva pistekuormitus laski rajusti verrattuna edellisiin vuosiin. Pikkalanlahteen joutui jäte­vesien mukana vuorokaudessa keskimäärin fosforia 0,7 kg, typpeä 44,1 kg ja jätevesien biologinen hapenkulutus (BOD7) oli keskimäärin 22 kg vuorokaudessa.

Veden laatu Pikkalanlahden sisäosissa määräytyy pääosin Pikkalanjoen veden laadusta. Pistekuormi­tuksen pienennettyä joen kautta tulevan hajakuormituksen merkitys kasvoi entisestään.

Pistekuormituksen suorat vaikutukset Pikkalanlahteen olivat yleisesti ottaen lievät vuonna 2005. Selvimmin ihmistoiminnan vaikutukset näkyivät fekaalisten kolibakteerien kohonneina määrinä vedessä. Vuonna 2005 tämä koski lähinnä lopputalven näytteenottoa, jolloin meri oli jään peitossa. Korkeim­mat pitoisuudet mitattiin Suomen Sokeri Oy:n sataman edustalla sekä alueen sisäosassa Prysmian Cab­les and Systems Oy:n sekä Nordic Aluminium Oyj:n edustalla. Yleisesti ottaen veden hygieeninen laa­tu oli kuitenkin parempi kuin viime vuosina.

Veden happipitoisuus oli Pikkalanlahdella muuten hyvä, mutta loppukesällä pohjan lähellä oli havaittavissa lievä happipitoisuuden aleneminen. Elokuussa pinnanläheisessäkin vedessä oli havaittavissa hieman normaalia alhaisempia happipitoisuuksia Suomen Sokerin sataman lähellä.

Ravinnepitoisuuksia tarkastelemalla pistekuormituksen vaikutuksia ei voitu havaita. Siihen vaikuttavat sekä Pikkalanjoen suuri merkitys alueen ravinnetasoon että se tosiasia, että paikalliset leväesiintymät saattavat nostaa kokonaisravinnemääriä paikallisesti merkittävästikin.

Keskimääräinen a-klorofyllipitoisuus, joka ilmentää perustuotannan voimakkuutta ja rehevyyden as­tetta tutkittiin kuudesti kesän 2005 aikana. Eri pisteiden väliset klorofylli-a pitoisuudet vaihtelivat hy­vin vähän, eikä mikään osa-alue poikennut selvästi. Klorofylli-a pitoisuuksien perusteella koko tark­kailualue kuuluu rehevyydeltään luokkaan rehevä.

Nordic Aluminiumin prosessivesien mukana Pikkalanlahteen purkautuu mm. tinaa, kuparia ja alumii­nia, joiden määrät puhdistetussa vedessä alittivat lupaehdot selvästi. Pikkalanjoen alumiinipitoisuus oli selvästi suurempi kuin merivedessä ja suurin maaliskuussa. Vedestä otettujen metallinäytteiden perusteella voidaan todeta, että alumiinia esiintyi jossain määrin, mutta tinapitoisuudet olivat alle alimman määritystason.