Valitse sivu

Julkaisu 183/2008

Vihdin kunnan jätevedenpuhdistamon lupavelvoitteisiin kuuluu kalataloudellinen velvoitetarkkailu, joka koostui vuonna 2007 kalastustiedustelusta ja kalojen aistinvaraisesta arvioinnista.

Kirkkojärvi ja Mustionselkä edustavat Hiidenveden rehevintä aluetta. Alueen suurin kuormitus tulee Vihtijoesta, joka tuo noin 40 % koko Hiidenveden ravinnekuormituksesta. Pistekuormituksen osuus koko Hiidenveden ravinnekuormituksesta on fosforikuormituksen osalta noin 2 % ja typpikuormituksen osalta alle 20 %. Tutkimusaluetta kuormittavan Vihdin kirkonkylän jätevedenpuhdistamon osuus koko Hiidenveden pistekuormituksesta vuonna 2007 oli fosforikuormituksen osalta noin 5,5 % ja typpikuormituksen osalta noin 32 %.

Kalastustiedustelun mukaan Kirkkojärven-Mustionselän alueella kalastettiin innokkaimmin kesäaikana. Pyydyksistä suosituimpia olivat verkot ja vetouistimet. Kalastajien kokonaissaalis oli noin 6 500 kg, eli noin 26 kg kalastanutta ruokakuntaa kohden. Runsaimmat saalislajit olivat hauki, kuha ja sulkava.

Kalastusaktiivisuus alueella on laskenut selvästi edelliseen tutkimuskertaan verrattuna. Kokonaissaalis ja ruokakuntakohtainen saalis ovat pysyneet lähes ennallaan. Merkittävimmät muutokset saaliin koostumuksessa ovat ahvenen määrän väheneminen, kun taas kuhan osuus saaliista on kasvanut. Särkikalojen osuus kokonaissaaliista on pysynyt ennallaan. Kalastusta haittasivat eniten rehevöitymiseen liittyvät ilmiöt: levien massaesiintymät, veden huono laatu ja vesikasvien runsaus.

Saalislajisto on kalastustiedustelun mukaan kohtuullisen hyvä. Rehevä elinympäristö suo kuitenkin edellytykset särkikalakannan menestymiselle ja lisääntymiselle. Tuloksiin tuovat epävarmuutta kalastusmuotojen valikoivuus, kalastuksen kohdistuminen tiettyihin lajeihin sekä mahdollisesti suurikin ero lasketun saalisarvion ja todellisen saaliin välillä.

Aistinvaraisesti arvioituna kalat olivat melko hyviä tai hyviä.

Vihdin kirkonkylän jätevedenpuhdistamon osuus purkualueensa kokonaiskuormituksessa sekoittuu Vihtijoen tuomaan voimakkaaseen ravinnekuormitukseen. Puhdistamon kuormituksella ja toiminnan tasaisella laadulla on kuitenkin merkitystä läheisten vesialueiden tilaan.