Valitse sivu

Julkaisu 184/2008

Vanjoen kalataloudellinen velvoitetarkkailu perustuu Karkkilan kaupungin jätevedenpuhdistamon jätevesilupaan. Tutkimusalueena on Vanjoki (Karjaanjoki) Pyhäjärvestä Hiidenveden Kuninkaanlahteen. Tutkimusmenetelminä vuonna 2007 olivat sähkökoekalastus ja kalastustiedustelu.

Pääosa Vanjoen kokonaiskuormituksesta on peräisin hajakuormituksesta, pistemäinen kuormitus tulee Karkkilan kaupungin jätevedenpuhdistamolta. Vanjoen ravinne- ja kiintoainepitoisuudet kasvavat jokea alaspäin mentäessä ja veden laatu heikkenee jokivarren voimakkaan hajakuormituksen takia. Pistekuormituksen vaikutuksesta veden laatu muuttuu ajoittain selvästi huonommaksi jätevedenpuhdistamon purkuputken alapuolella.

Koekalastusten perusteella koskialueiden yleisimmät saalislajit olivat kivisimppu ja ahven. Saalislajisto oli monipuolisin joen yläosassa, puhdistamon yläpuolisilla Vanhainkodin koskella ja Pitkälänkoskella. Myös yksilötiheys oli näillä alueilla suurin. Taimenia saatiin edellistä tutkimuskertaa vähemmän, vain seitsemän kappaletta. Sekä taimenia että harjuksia saatiin kaikilta muilta tutkimusalueilta puhdistamon läheistä koealaa lukuun ottamatta.

Kalastustiedustelun mukaan Vanjoen virkistyskalastajat kalastivat vuonna 2007 keskimäärin 16 päivänä joko perholla tai heittovavalla. Kalastajakohtainen saalis oli 7,9 kg ja se koostui useimmiten kirjolohista, taimenista ja hauista. Suosituinta kalastusaikaa olivat kesäkuukaudet. Saaliin määrä samoin kuin kalastuspäivien lukumäärä kalastajaa kohti on vähentynyt 1990-luvun puolivälin tilanteesta. Edelliseen tutkimuskertaan verrattuna pyyntipäivien määrä on pysynyt kuitenkin lähes ennallaan, kalastajakohtainen saalis laski noin kilon verran. Merkittävimmiksi kalastushaitoiksi koettiin vähäiset istutukset tai niiden kohdistuminen ”vääriin” lajeihin, veden määrän vaihtelu sekä kalavesien rauhattomuus ja ilkivalta.

Vaikka pääosa kuormituksesta on peräisin hajakuormituksesta, näkyy puhdistamon jätevesien vaikutus kuitenkin veden laadussa sekä kalaston ja muun vesieliöstön monimuotoisuudessa puhdistamon lähialueilla. Merkittäviä kalastollisia muutoksia edellisen tutkimuskerran tuloksiin verrattuna ei kuitenkaan ole havaittavissa.