Valitse sivu

Julkaisu 198/2010

Pikkalanlahti on Siuntion ja Kirkkonummen alueelle muodostunut melko avoin merenlahti, johon Pikkalanjoki (Siuntionjoki) laskee. Pikkalanlahden kuormituksesta pääosa on peräisin Pikkalanjoen maatalousvaltaiselta ja saviperäiseltä valuma-alueelta. Lisäksi Pikkalanlahtea kuormittivat pistemäisesti lahden eri puolilla sijaitsevien Siuntion kunnan keskuspuhdistamon, Suomen Sokeri Oy:n, Upinniemen varuskunnan, Prysmian Cables and Systems Oy:n ja Nordic Aluminium Oyj:n puhdistamoiden jätevedet, jotka tarkkailevat toimintansa vaikutuksia purkuvesistössä yhteistarkkailuna. Sopimuksen mukaan tarkkailun suorittaa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, jota Uudenmaan ympäristökeskus täydentää omalla seurantaohjelmallaan. Vuonna 2009 suoritettiin myös Prysmianin ja Aluminiumin edustalla velvoitetarkkailun edellyttämä sedimenttilietetutkimus.

Yhteistarkkailun tulosten mukaan vuonna 2009 Pikkalanlahteen kohdistuvasta kuormituksesta pääosa (95-98 %) oli Pikkalanjoen valuma-alueelta. Puhdistamojätevesien osuus oli vähäinen edellisvuosien tapaan. Pikkalanjoen kuormitusta vähensi alkuvuodesta maaperän jäätyneisyys. Pistemäinen typpikuormitus oli suurinta Siuntion kunnan Pikkalan keskuspuhdistamolla ja fosforikuormitus Prysmian Cables and Systemsin ja Nordic Aluminiumin sekä Suomen Sokeri Oy:n Kantvikin puhdistamoilla. BHK oli suurinta Suomen Sokeri Oy:n jätevesissä. Siuntion puhdistamon jätevesivaikutuksia ei voitu erottaa läheisen Pikkalanjoen vesistökuormituksesta. Jätevesien kuormitusvaikutus erottui lähinnä lämpökestoisten kolibakteerien kohonneina pitoisuuksina Suomen Sokerin puhdistamon edustalla. Pikkalanselkä ja Pikkalanlahden itäosa olivat kasvukauden keskiklorofylli-a pitoisuuden perusteella reheviä ja Pikkalanlahden sisäosa Siuntion puhdistamon edustalla ja Prysmianin ja Nordic Aluminiumin edustalla lievästi reheviä. Vuonna 2009 tutkimusalueen keskiklorofylli-a pitoisuus oli edellisvuotta suurempi. Veden happipitoisuus oli varsin hyvä Pikkalanlahdella tutkittuina ajankohtina kaikilla syvyyksillä. Loppukesästä lahden itäosissa ja Pikkalanselällä pintavesi oli ylikyllästynyttä, suuresta levätuotannosta johtuen. Yhteistarkkailu jatkuu vuonna 2010 ohjelman mukaisesti fysikaalis-kemiallisella seurannalla.