Valitse sivu

Julkaisu 2/2023
Anu Suonpää-Espinola, Maria Kihlström, Jussi Vesterinen

Kalastuslaissa (379/2015) säädetään, että kunkin kalatalousalueen on laadittava alueelleen käyttö- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelman tulee varmistaa kalakantojen kestävä ja monipuolinen tuotto ja käyttö sekä kalavarojen biologinen monimuotoisuus ja edistää virkistyskalastuksen ja kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä.

Tammisaari-Pohjan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimiseen on saatu avustusta Varsinais-Suomen ELY-keskukselta kalastonhoitomaksuvaroista. Suunnitelma on laadittu kalatalousalueen hallituksen ohjauksessa. Käyttö- ja hoitosuunnitelma perustuu parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon. Siinä on otettu huomioon lain mukaiset kestävän kalastuslain yleiset kehittämistavoitteet kuten kalavarojen käytön kestävyys, vapaa-ajankalastuksen ja kaupallisen kalastuksen toimintaedellytysten parantaminen, kalojen luontaisen elinkierron ja lisääntymisen turvaaminen, siirtyminen tulevaisuudessa vähitellen istutuskeskeisestä kalavesien hoidosta kalastuksensäätelyyn perustuvaan kalavarojen hoitoon ja erityisesti vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden turvaamiseen.

Käyttö- ja hoitosuunnitelman alueellisissa kehittämistoimenpiteissä on kuvattu ne toimet, joilla kalatalousalue pyrkii kehittämään toimintaansa. Käyttö- ja hoitosuunnitelma on voimassa enimmillään kymmenen vuotta sen hyväksymisestä. Lisäksi käyttö- ja hoitosuunnitelmissa on huomioitu muut kansalliset kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvät strategiat.