Valitse sivu

Julkaisu 203/2010

Tämä raportti sisältää Pikkalanlahden yhteistarkkailuun kuuluvan biologisen seurannan, pohjaeläintutkimuksen ja kasviplanktontutkimusten tulokset vuodelta 2007. Yhteistarkkailussa olivat mukana Siuntion kunta, Suomen Sokeri Oy, Puolustushallinto (Upinniemen varuskunta), Prysmian Cables and Systems Oy ja Nordic Aluminium Oyj ja Kirkkonummen kunta. Tarkkailun suoritti jätevesikuormittajien toimeksiannosta Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

Pikkalanlahden pohjaeläintutkimukseen sisältyi 6 tutkimuslinjaa ja 95 näytettä, joista määritettiin yhteensä 5051 yksilöä ja 44 pohjaeläintaksonia. Vuoden 2007 pohjaeläinaineistossa yleisempiä ja usein runsaslukuisimpia taksoneita olivat Itämeren avainlajeihin kuuluvat liejusimpukka (Macoma baltica), merisukajalkainen (Hediste diversicolor), harvasukamadot Oligochaeta (sisältäen useita lajeja), putkikatka (Leptocheirus pilosus) ja vaeltajakotilo (Potamopyrgus antipodarum). Yhdellä tutkimuslinjalla esiintyi suhteellisen harvinaisena rannikoiltamme tavattavaa polyyppikatkaa (Corophium lacustrea). Pohjaeläintaksoneita tavattiin enemmän kuin edellisenä tutkimusvuotena 2003.

Pohjan tilassa ei vuonna 2007 ollut nähtävissä selkeitä eroja tutkimuslinjojen toisiaan vastaavien syvyyksien ja pohjatyyppien välillä eikä selvää näyttöä myöskään jätevesikuormituksen vaikutuksesta pohjaeläimistöön ollut havaittavissa. Pikkalanlahden pohjaeläimistöön ja pohjan tilaan vaikuttaa pääasiassa Pikkalanjoen voimakkaasti hajakuormitettu vesi. Pohjan laatu oli heikentynyt vuodesta 2003 kahden ulommaisen tutkimuslinjan syvänteissä Pikkalanselällä, mikä voi liittyä edellisvuonna 2006 havaittuun laajaan pohjaeläinkatoon eteläisellä rannikkovesillämme. Tutkimuslinjojen pehmeillä syvännepohjilla mm. Chironomus-suvun surviaissääsken toukat ilmensivät usein vain välttävää tai huonoa, voimakkaasti muuttunutta pohjan tilaa. Rantavyöhykkeellä pohjaeläimistö oli suhteellisen monipuolista ja vain lievästi muuttuneessa tilassa. Liejusimpukkapopulaatioissa ei esiintynyt merkittäviä alueellisia eroja ja populaatiot olivat enimmäkseen uusiutuvia ja ikäjakaumaltaan tasapainoisia koostuen suurimmaksi osaksi nuorten ikäluokan yksilöistä.

Vuoden 2007 kasviplanktontutkimuksen ja aikaisempien tutkimusten perusteella kasviplanktonlajisto on ollut samankaltaista kahdella havaintopaikalla intensiivivuosina 2002-2006 ja myös kaikilla 7 havaintopaikalla laajoina vuosina 2002 ja 2007. Lajien runsaussuhteissa on ollut eroja eri vuosina. Vuonna 2007 rehevyysluokitusta oli vaikea tehdä biomassan vaihdellessa voimakkaasti näytteenottokerrasta toiseen. Arvion mukaan keskimääräinen kasviplanktonbiomassa ilmensi useimmilla havaintopaikoilla selvästi rehevää vettä. Kasvukauden alkupuolella valtaryhmät ovat olleet keväälle tyypilliseen tapaan piilevät, Pikkalanlahdella varsinkin lajit Skeletonema costatum ja Thalassiosira spp. Sinilevien esiintyminen on ajoittunut keskikesään ja ollut säännöllistä, joskin niidenkin määrät ovat vaihdelleet esim. peräkkäisinä vuosina. Tyypillisiä sinilevälajeja ovat olleet Aphanizomenon lajit (A. gracile ja A.flos-aquae), Nodularia spumigena ja Anabaena lemmermannii.