Valitse sivu

Julkaisu 212/2011

Humaljärvi on keskinkertaisen rehevä järvi, johon kohdistuva kuormitus on pääasiassa hajakuormitusta. Vähäinen pistekuormitus tulee Volsin lahteen Kirkkonummen kunnalle kuuluvalta puhdistamolta. Suomen Sokeri Oy säännöstelee järveä turvatakseen raakavedensaannin kuivina kausina. Säännöstely on lievää. Järven syvännettä on hapetettu vuodesta 1993 lähtien.

Kalastustiedustelun mukaan Humaljärven tärkeimmät saalislajit ovat kuha, ahven ja hauki. Vuoteen 2006 verrattuna kuhan ja ahvenen osuus saaliista kasvoi, hauen väheni. Valtaosa saaliista saatiin verkoilla. Kokonaissaalis (586 kg) laski lähes kolmasosaan vuoteen 2006 verrattuna ja oli koko tutkimushistorian alhaisin. Myös kalastaneita ruokakuntia oli aikaisempaa vähemmän. Kalastukseen käytettyyn aikaan verrattuna saalis oli kuitenkin edellistä tutkimuskertaa suurempi.

Humaljärven vesikasvillisuus on niukkaa tämän rehevyysasteen järvelle. Poikkeuksen kasvillisuuden yleiskuvasta muodostaa kalaston pääasiallisena poikastuotantoalueena toimiva länsiosa, missä vesikasvillisuus on rehevää ja ilmaversois- ja kelluslehtiskasvustot muodostavat paikoin leveän ja tiheän kasvillisuusvyön. Humaljärven vesikasvillisuus ei ollut merkittävästi muuttunut vuodesta 2006.

Säännöstelyn on todettu vaikuttavan heikentävästi erityisesti hauen lisääntymis- ja poikastuotantoalueisiin. Säännöstelyn hauelle aiheuttamaa haittaa on aiemmin kompensoitu hauki-istutuksin, mutta myöhemmin velvoitteena on istutettu myös kuhaa ja viime vuosina peledsiikaa ja siikaa. Kuha näyttäisi lisääntyvän Humaljärvessä luontaisestikin kohtuullisen hyvin. Siikaa on istutuksista huolimatta saatu hyvin vähän. Kalakannan tasapainon kannalta on tärkeää, että kaikkien petokalojen kannat pysyvät vahvana. Kalastustiedustelussa särkikalojen ja muiden lajien suhde (30/70) saaliissa oli vuotta 2006 parempi. Reilu kolmannes virkistys- ja kotitarvekalastajista koki vähäarvoisten kalojen runsauden kuitenkin ongelmaksi kalastusta haittaavien tekijöiden joukossa leväkukintojen ja pyydysten likaantumisen jälkeen.

Vaikka Humaljärven säännöstely on melko lievää, poikkeaa vedenkorkeuden vaihtelu kuitenkin ajoittain luonnon omasta rytmistä. Säännöstelyn ei kuitenkaan ole merkittävä kalastoon tai kalastukseen vaikuttava tekijä järvessä. Säännöstelyhaitta on kuitenkin edelleen olemassa ja sitä tulee kompensoida istutuksin niin, että istutukset suunnitellaan yhdessä alueen kalatalousasioista päättävien tahojen kanssa.