Valitse sivu

Julkaisu 216/2011

Hiidenvesi on Uudenmaan toiseksi suurin järvi (n. 30 km2) ja keskeinen virkistysalue aivan pääkaupunkiseudun tuntumassa. Hiidenvesi kuuluu Karjaanjoen vesistöalueeseen ja sen valuma-alue on n. 935 km2. Hiidenveden vedenlaatu on välttävä ja järvi on voimakkaasti ulkokuormitteinen.

Hiidenveden kunnostus 2008-2011-hankkeen toiminta jatkui vuonna 2010 suunnitelman mukaisesti valuma-alueen hoito- ja kunnostustyönä. Kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Vihdin Vanjokilaakson ja Sulkavanojan alueelle valmistui syksyllä 2010. Hiidenveden lähialueen yleissuunnittelu käynnistyi syksyllä 2010. Alue on kooltaan n. 170 km2.

Hiidenveden kunnostus 2008-2011-hankkeessa on toteutettu Suomen mittakaavassa suuri määrä kosteikkoja. Vuonna 2010 kosteikkojen rakentamisen painopiste oli Karjaanjoen valuma-alueen pohjoisosassa, jonne perustettiin 38 kohdekokonaisuutta ja kaikkiaan kohteita oli Hiidenveden valuma-alueelle perustettu kaikkiaan 78 kpl. Vuonna 2010 laskettiin alustavia vaikutusarvioita kosteikkojen vaikuttavuudesta fosforin ja kiintoaineen pidättäjinä.

Hiidenveden valuma-alueella sijaitsevan Vanjärven kunnostuksen ympäristölupapäätöstä ei saatu vuoden 2010 aikana. Umpeenkasvua estetään nostamalla Vanjärven keskivettä n. 34 cm ja alivesi nousee noin metrillä. Vettä johdetaan Vanjoesta Vanjärveen. Tämä toteutetaan jokeen rakennettavan tekokoskimaisen kynnysrakenteen avulla. Veden kiertoa järvessä parannetaan kaivamalla uomastoa. Kaivumaiden läjityksillä korotetaan rantapeltoja ja siten estetään niiden vettymistä.

Hiidenveden Vaanilanlahden kunnostussuunnitelma valmistui. Vaanilanlahden kunnostuksella pyritään vähentämään kiintoaineen ja ravinteiden kulkeutumista Hiidenveteen ja hidastamaan alueen umpeenkasvua sekä lisäämään alueen monimuotoisuutta ja linnuston elinalueita.
RKTL selvitti Hiidenveden kalayhteisön rakennetta ja kalalajien välisiä runsaussuhteita kesällä 2010. Helsingin yliopisto selvitti sulkasääskien runsauksia Hiidenveden ulappa-alueilla vuonna 2009 ja tulokset valmistuivat 2010.

Hiidenveden kunnostus-hanke on mukana useissa yhteistyöhankkeissa, joiden kautta alueelle saadaan erityisosaamista ja Hiidenvesi pysyy näin mukana valtakunnallisten kärkihankkeiden joukossa.