Valitse sivu

Julkaisu 220/2011

Vuoden 2010 yhteistarkkailussa oli mukana yhteensä 6 jätevedenpuhdistamoa: kaksi paperitehdasta, kaksi Lohjan kaupungin yhdyskuntapuhdistamoa, Karjalohjan kunnan puhdistamo ja Outamon oppilaskodin pieni puhdistamo. Puhdistamot toimivat hyvin, esimerkiksi fosforin puhdistustulos edusti hyvää tasoa. Suurin pistekuormitus kohdistuu Lohjan keskustaajaman lähivesille ja järven eteläosaan Hållsnäsfjärdenille.

Vesinäytteitä järvestä otettiin yhteensä 24 havaintopaikalta. Veden laatu on keskimäärin varsin hyvä, mutta vaihtelee alueittain. Parasta aluetta edustavat Outamonjärvi, Karjalohjanselkä ja useiden ominaisuuksien osalta myös Isoselkä. Heikoimmat veden laadun mittaustulokset saatiin jälleen suurimman kuormituslähteen, järveen laskevan Väänteenjoen lähivaikutusalueilla. Myös Virkkalanselän veden laatu on alueen eteläosassa sijaitsevan havaintopaikan mittaustulosten mukaan järven keskitasoon nähden heikko.

Pistemäisen jätevesikuormituksen vaikutukset tulevat esiin lähinnä paikallisesti esimerkiksi ravinnepitoisuuden tai sähkönjohtavuuden kasvuna tai syvänteiden happipitoisuuden heikkenemisenä. Happiongelmia on havaittavissa erityisesti kesäaikaan järven eteläisimmillä syvänteillä, vaikka alueen neljän syvänteen hapettaminen on parantanut pohjan tilaa. Myös pohjaeläin- ja kalatutkimusten perusteella pistekuormituksen vaikutuksia on todettavissa kuormituksen lähialueilla.