Valitse sivu

Julkaisu 223/2011

Vihdin kirkonkylän jätevedenpuhdistamon puhdistetut jätevedet johdetaan Hiidenveden Kirkkojärveen. Jäteveden kalataloudellista vaikutusta tarkkaillaan kalastustiedustelun ja kalojen aistinvaraisen arvioinnin avulla.

Vuoden 2010 tutkimuksen mukaan tarkkailualueen kokonaissaalis oli 5260 kg eli noin 20 % pienempi kuin vuonna 2007. Ruokakuntakohtainen saalis oli edellisen tutkimuksen tasoa, mutta kalastaneiden ruokakuntien määrä laski samoin kuin pyyntiponnistuskin. Valtaosa saaliista saatiin tyypilliseen tapaan verkoilla. Vetouistelun ja sitä myötä myös tällä pyyntimuodolla saadun saaliin määrä laski selvästi. Runsaimpia saalislajeja olivat hauki, ahven ja kuha. Ahvenen ja hauen osuus kokonaissaaliista kasvoi, kuhan ja lahnan määrä laski.

Kalastustiedustelun perusteella arvioituna kalakanta on parempi, kuin hyvin rehevältä vesialueelta voitaisiin odottaa. Kalastustiedustelun tulokset kertovat kuitenkin ensisijaisesti tavoiteltujen kalalajien kannoissa tapahtuneista muutoksista, eikä niinkään koko kalakannan rakenteesta. RKTL:n vuoden 2010 verkkokoekalastuksen mukaan Mustionselän kalakanta onkin hyvin särkikalavaltainen.

Kirkkojärvi ja Mustionselkä kuuluvat Hiidenveden rehevimpiin alueisiin. Kalastusta haittasivat eniten runsaat leväkukinnot, veden huono laatu ja sameus sekä vesikasvien runsaus. Aistinvaraisen arvion mukaan tutkimusalueen hauet, kuhat ja lahnat todettiin hyviksi tai melko hyviksi.

Kirkkojärveen laskeva Vihtijoki on tutkimusalueen merkittävin kuormittaja. Vihdin kirkonkylän osuus kokonaiskuormituksesta on vain muutaman prosentin luokkaa ja kuormitus sekoittuu Vihtijoen hajakuormitukseen. Puhdistamon toiminnan laadulla on kuitenkin merkitystä läheisen vaikutusalueen tilaan ja kalakantaan. Ajoittain puhdistamon kuormittava vaikutus näkyy ammoniumtyppipitoisuuden nousuna Kirkkojärvellä.