Valitse sivu

Julkaisu 228/2012

Karjaanjoen vesistössä sijaitseva Hiidenvesi on Uudenmaan toiseksi suurin järvi (n. 30 km2). Järven valuma-alue on n. 935 km2. Hiidenvesi on rehevä ja luontaisestikin savisamea järvi. Hiidenvesi koostuu useasta vesialtaasta, jotka poikkeavat hyvinkin paljon toisistaan sekä perusominaisuuksiltaan että vedenlaadun suhteen. Pääkaupunkiseudun tuntumassa sijaitseva Hiidenvesi on merkittävä virkistysalue. Hiidenvettä on säännöstelty 1970-luvulta lähtien Väänteenjoessa sijaitsevan padon kautta.
Hiidenveden veden laadun parantamiseksi on tehty työtä jo vuosikymmenien ajan – Hiidenveden kunnostus -hankkeen puitteissa jo vuodesta 1995 alkaen. Kuluneiden vuosien aikana on tullut selväksi, että Hiidenveden tilan parantaminen edellyttää pitkäjänteistä sitoutumista. Hiidenveden kunnostustyöstä tehtiin ensimmäisen kerran pitkä nelivuotiskauden kestävä sopimus (2008-2011). Hanketta rahoittivat Vihti, Lohja, Karkkila, Nummi-Pusula, HSY kuntayhtymä, Uudenmaan ELY-keskus ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Hankkeen budjetti vuosille 2008-2011 oli n. 1,3 M€, josta 0,5 M€ oli Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoimaa valtion rahoitusta.
Pääpaino hankkeen toiminnassa oli ulkoisen kuormituksen vähentämisessä. Hankkeen aikana Hiidenveden valuma-alueelle laadittiin neljä kosteikkojen yleissuunnitelmaa, jotka kattavat koko valuma-alueen. Kaksi näistä toteutettiin hankerahoituksella ja kaksi MMM:n rahoituksella. Hankkeessa toteutettiin 74 pientä kosteikkoa ja allasta, joiden yhteyspinta-ala on n. 20 ha. Lisäksi suunnitteilla olevia kohteita on 72 kpl ja hylättyjä kohteita 83 kpl. Maanomistajat tekivät tuhansia talkootunteja kosteikkoja ja altaita perustettaessa (mm. puiden kaato, läjitys, kaivu ym.). EU-tukihakemuksia hankkeessa laadittiin seitsemän kpl. Tuen hakeminen osoittautui nykyisessä muodossaan prosessina erittäin hitaaksi, kalliiksi ja maanomistajalle taloudellisesti riskialttiiksi.
Hanke tuki suojavyöhykesuunnitelmien laadintaa, joita vuosittain tehtiin n. 10 kpl. Ravinnetaseiden laskentaa markkinoitiin alueen maatalousyrittäjille aktiivisesti, mutta kiinnostuneita oli suhteellisen vähän, ravinnetaseita laskettiin 5 tilalle. Jatkossa viljelijöille tulisi tarjota muutakin neuvontaa ja opastusta mm. maanhoitoon liittyen. Hiidenvesi-hankkeelle luotiin uusi visuaalinen ilme (www.hiidenvesi.fi), sähköinen uutiskirje, Facebook-sivusto ja Hiisi-maskotti. Hankkeen toimintaa tehtiin tutuksi yleisö- ja informaatiotilaisuuksien, asukas- ja yhdistysiltojen sekä käytännön kunnostustoimien kautta. Lisäksi Hiidenvesi valuma-alueineen on saatu mukaan kohdealueeksi moniin merkittäviin tutkimusohjelmiin ja -hankkeisiin. Hanke sai kumppanikseen verkostoitumisen kautta useita yhteistyöhankkeita, joissa tuotetaan mm. uutta seurantateknologiaa ja kunnostusosaamista sekä seurannan ja tuloksellisuuden arvioinnin työkaluja. Näistä esimerkkinä mm. Envisense, VeKuMe ja GisBloom life+-hankkeet.
Hankkeen aikana Hiidenvedellä seurattiin mm. sulkasääskentoukkien tiheyksiä v. 2009 ja 2011 (HY) ja Hiidenveden kalaston rakennetta v. 2010 (RKTL). Lisäksi Hiidenvedelle tehtiin paleolimnologinen selvitys v. 2008.
Työ Hiidenveden kunnostamiseksi jatkuu kaudella 2012-2015.