Valitse sivu

Julkaisu 231/2012

Vuoden 2011 yhteistarkkailussa oli mukana yhteensä 6 jätevedenpuhdistamoa: kaksi paperitehdasta, kaksi Lohjan kaupungin yhdyskuntapuhdistamoa, Karjalohjan kunnan puhdistamo ja Outamon oppilaskodin pieni puhdistamo. Puhdistamot toimivat hyvin ja raja-arvot saavutettiin pääosin. Järven rehevyyden kannalta tärkeä fosforin pitoisuustaso edusti puhdistamoiden käsitellyssä jätevedessä hyvää tai erinomaista tasoa. Suurin pistekuormitus kohdistui Lohjan keskustaajaman lähivesille ja järven eteläosaan Hållsnäsfjärdenille.

Vesinäytteitä Lohjanjärvestä otettiin yhteensä 24 havaintopaikalta syvimmillään 52 metrin syvyydeltä. Veden laatu oli kokonaisuutena melko hyvä, mutta vaihteli alueittain. Parasta aluetta edustivat suurimmat selkäalueet Karjalohjanselkä ja Isoselkä. Outamonjärven vesi oli kirkasta ja ravinnepitoisuudet pieniä, mutta lopputalven ja loppukesän happipitoisuus oli syvänteen pohjalla huono. Happiongelmia oli myös Maikkalanselän ja Kyrköfjärdenin syvänteillä. Suurimmat ravinnepitoisuudet mitattiin suurimman kuormituslähteen, Väänteenjoen lähivaikutusalueilla.

Pistemäisen ravinnekuormituksen vaikutukset ilmenivät lähinnä paikallisesti kuormituslähteiden lähialueilla, joissa havaittiin mm. ravinnepitoisuuksien ja veden sähkönjohtavuuden kohoamista ja syvänteiden alusveden happipitoisuuden heikkenemistä.