Valitse sivu

Julkaisu 260/2015

Yhteistarkkailun tarkkailualue käsittää Mustionjoen ja Fiskarsinjoen alajuoksut, Pohjanpitäjänlahden sekä Tammisaaren edustan merialueen aina Tvärminneen asti. Tarkkailuvelvollisia osallistujia ovat alueen jätevedenpuhdistamot, muutama teollisuuslaitos sekä yksi pienvenesatama. Vuonna 2014 ns. normaali tarkkailuvuosi, eli tarkkailuohjelman mukaisesti tarkkailtiin lähinnä veden fysikaalis-kemiallista laatua.

Pistemäisesti johdetusta jätevesikuormituksesta voidaan todeta, että pääosan tutkimusalueen jätevesikuormituksesta muodostivat alueen kaksi suurinta jätevedenpuhdistamoa. Ne ovat Karjaa-Pohjan puhdistamo sekä Tammisaaren Skeppsholmenin keskuspuhdistamo. Uuden Karjaa-Pohjan jätevedenpuhdistamon myötä alueen kokonaiskuormitus on vähentynyt merkittävästi. Tämä nä-kyy mm. Mustionjoen alajuoksun veden laadun selvänä paranemisena.

Mustionjoen ainoa yksittäinen pistekuormittaja on nykyään Mustion jätevedenpuhdistamo, jonka kuormittava vaikutus on vähäinen.

Pohjanpitäjänlahden tilanne oli kuten yleensä syksyisin erittäin huono syksyllä 2014, mutta marras-joulukuussa uutta vettä virtasi lahteen ja happitilanne korjaantui melko hyvin. Alhaisen happipitoisuuden aiheuttamaa ravinteiden liukenemista pohjasedimenteistä oli selvästi havaittavissa pohjanläheisessä vesikerroksessa.

Tammisaaren lähivedet poikkeavat täysin muusta tutkimusalueesta. Stadsfjärdeniä lukuun ottamatta alue on hyvin rehevä. Dragsviksfjärden on osa-alueista rehevin. Veden klorofyllipitoisuudet pysyvät yleensä läpi kesän hyvin korkeina.

Tammisaaresta ulospäin kohti Tvärminnen saaristoa veden yleinen rehevyys laskee selvästi.