Valitse sivu

Julkaisu 265/2016

Hiidenveden alueen yhteistarkkailuun osallistuivat vuonna 2015 pistekuormitusta tuottavat Vihdin Vesi, Karkkilan vesihuoltolaitos, Hopeaniemi (Forela Oy) ja Valtion maatalousteknologian tutkimuslaitos Vakola (AVS-yhtiöt Oy). Näiden mukanaolo perustui puhdistamoiden ympäristölupapäätöksiin. Vihdin ja Karkkilan ympäristönsuojelun toimialat olivat mukana perustuen kuntien velvoitteiseen seurata ympäristönsä tilaa. Osaltaan vesinäytteenottoja Vihtijoessa ja Vanjoessa toteutti myös Uudenmaan ELY-keskus. Vapaaehtoisesti tarkkailuun osallistuivat Componenta Finland Oy Högfors, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä ja Hiidenveden kunnostus -hanke. Hankkeen toimeksiannosta Hiidenveden selkäalueita tutkittiin vuonna 2015 laajemmin kuin aikaisemmin. Tutkituista jokivesistä Saavajoen ja Vanjoen yläosan veden laatu oli kokonaisuutena hyvä tai tyydyttävä. Vanjoen veden laatu heikkeni asteittain Karkkilan puhdistamon alapuolelta alkaen. Ravinnepitoisuuksien osalta suurin heikkeneminen tapahtui kuitenkin alemmalla jokiosuudella, matkalla puhdistamon alapuolelta Vanjärvelle. Alueelta on vuosikymmenten ajan tullut runsaasti hajakuormitusta Vanjokeen. Vihtijoen veden laatu oli kolmesta joesta heikoin, erityisesti ravinteiden, pH:n ja sähkönjohtavuuden osalta luvut olivat suurempia kuin Saavajoessa ja Vanjoessa. Tilanne johtuu valuma-alueiden eroista ja todennäköisesti myös voimakkaasta hajakuormituksesta. Hiidenveden syvänteiden pohjien happitilanteessa on 2000-luvulla todettu vähittäistä paranemista. Myös vuonna 2015 happitilanne oli kokonaisuutena tyydyttävä. Suurimmat pintaveden kokonaisfosforipitoisuudet todettiin Kirkkojärvellä, Mustionselällä ja Vaanilanlahdella. Pienimpiä lukemat olivat Retlahdella. Myös vesistön tuottavuutta/rehevyyttä mittaavan a-klorofyllipitoisuuden tulokset vahvistavat vuoden 2015 tuloksista syntynyttä kokonaiskäsitystä Hiidenveden eri selkäalueiden rehevyydestä: suurimmat pitoisuuskeskiarvot todettiin Vaanilanlahdella ja Kirkkojärvellä. Vähiten reheviä olivat Retlahti, Isontalonselkä ja Kiihkelyksenselkä. Hiidenveden sinilevämäärät olivat vuonna 2015 edellisvuotta pienempiä.