Valitse sivu

Julkaisu 269/2016

LINKKI 2015 -hankkeessa saatiin yhteensä 1071 neuvontakontaktia ja hankkeen kartoitus- ja neuvontakäynnit tavoittivat yhteensä 904 kiinteistöä. Kartoitus- ja neuvontakäynteihin suhtauduttiin myönteisesti. Hankkeen myötä kartoitus- ja neuvontakäynnillä kartoitettujen kohteiden määrä lähentyi 5 000 ja alueen jäteveden käsittelyn tilasta voitiin tehdä uusi tilannekatsaus, joka oli kuudes laatuaan. Hanke laati vuoden aikana läpikäydyistä alueista tiivistelmät, aluekortit, joilla täydennettiin Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen aluekortistoa.

Hanke avusti kuntia sektoreiden välisessä kanssakäymisessä ja jätevesiasian käytäntöjen hiomisessa sekä mahdollisti kuntienvälisen yhteistyön asiassa. Hanke hoiti alueellaan jätevesiasiasta tiedottamisen ja edesauttoi hajajätevesiasian suunnitelmallista edistämistä osallistumalla useisiin kehittämishankkeisiin ja kampanjoihin, hanke mm. palkitsi Vuoden Jätevesivaikuttajan. Lisäksi hanke koulutti alueelle uusia jätevesialan osaajia (neuvojat) sekä tarjosi työtä ja harjoittelupaikan ympäristöalan opiskelijoille ja vastavalmistuneille. LINKKI 2015-hanke saavutti tavoitteensa ja sen lisäksi teki merkittävää kehittämistyötä haja-asutusalueiden jäteveden käsittelyn edistämiseksi toiminta-alueellaan. Suuresta työmäärästä huolimatta kulut pysyivät suunnitellussa ja vertailuluku jäi edellisvuotta alhaisemmaksi, eli parani.

Tällä hetkellä haja-asutuksen jätevesien käsittelyn alalla on hyvin passiivinen, lähes pysähtynyt tilanne. Käytännössä tämä ilmenee niin, että jätevesijärjestelmiä ei uudisteta. Asukkaat eivät halua tehdä päätöksiä jätevesijärjestelmän uudistamisesta, kun lainsäädännön pysyvyys vaikuttaa olevan niin epävarmaa. Tilanteen parantamiseksi päätökset lainsäädännön osalta tulee saada valmiiksi ja pysyviksi. Tämän jälkeen asiasta tulee tiedottaa niin asukkaille kuin viranomaisillekin tehokkaasti ja asianmukaisesti. On kaikkien etu, että lainsäädännön tila saadaan pysyväksi ja voidaan varmalla otteella alkaa uudistamaan jätevesijärjestelmiä ja sitä kautta vähentää ympäristön kuormitusta.

Liite 9 Tilannekatsaus