Valitse sivu

Julkaisu 278/2017

LINKKI 2016-hankeessa saatiin yhteensä 1805 neuvontakontaktia ja kartoitus- ja neuvontakäynnit tavoittivat yhteensä 1260 kiinteistöä. Kartoitus- ja neuvontakäynteihin suhtauduttiin myönteisesti ja saatu palaute neuvonnasta oli pääasiassa positiivista. Hankkeen myötä kartoitus- ja neuvontakäynnillä kartoitettujen kohteiden määrä läheni 6 000 ja alueen jäteveden käsittelyn tilasta voitiin tehdä uusi tilannekatsaus, joka oli seitsemäs laatuaan. Hanke laati vuoden aikana läpikäydyistä alueista tiivistelmät, aluekortit, joilla täydennettiin Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen aluekortistoa. Aluekortit julkaistiin myös molemmilla kotimaisilla kielillä internetissä havainnollisessa karttamuodossa.

Vuonna 2016 tilanne haja-asutuksen jätevesien käsittelyn alalla uudistamisten osalta oli edelleen lähes pysähtynyt. Asukkaat olivat haluttomia tekemään päätöksiä jätevesijärjestelmän uudistamisesta, kun lopulliset muutokset lainsäädäntöön olivat tekemättä. Keväällä 2017 tilanne lopulta selkiytyi, kun haja-asutuksen jätevesiä koskevaa lainsäädäntöä muutettiin ja se tuli voimaan. Lainsäädännössä määritelty jätevesien puhdistusvaatimus sekä jätevedenkäsittelyltä edellytetty puhdistustehon vähimmäistaso pysyvät entisellään, mutta vanhojen, ennen vuotta 2004 rakennettujen jätevesijärjestelmien uudistamisaikataulu muuttui. Siirtymäsäädökset lievenivät niin, että uudistuksille asetettu siirtymäaika on voimassa vain pohjavesi- ja ranta-alueilla. Näiden alueiden ulkopuolella jätevesijärjestelmä tulee uusia vasta tiettyjen remonttien yhteydessä.

Liite 11, tilannekatsaus 2016