Valitse sivu

Julkaisu 285/2018

Utanför Ingå kyrkoby öppnar sig Kyrkfjärden.Ingå å, som rinner genom det bördiga jordbruksområdet och utmynnar i Kyrkfjärden, hämtar stora mängder såväl fasta partiklar som näringsämnen till viken.Utöver Ingå å rinner Sjöängsbäcken till från öster och den samlar också sitt vatten från vidsträckta åkerområden för att slutligen utmynna i Kyrkfjärdens nordöstra del i Dalssundets vassruggar, somdelvis öppnats med hjälp av muddring.Kyrkfjärden är speciellt på sommaren ett mycket viktigt rekreationsområde för turister, fritidsboare och kommuninnevånare. På grund av det stora rekreationsvärdet och den potential som Kyrkfjärden har, är Kyrkfjärdens vattenkvalitet och tillstånd både vad gäller djur, växter samt som levnadsmiljö även för människan ett objekt av största intresse för Ingå kommun.I denna rapport granskar man Kyrkfjärdens näringsbelastning och belastning med fasta åmnen, vattnets kvalitet samt tillståndet i vegetationens, bottendjurens och fiskens levnadsmiljö. Renade samhällsavloppsvatten belastar inte Kyrkfjärden, men däremot transporteras det via Ingå å och den betydligt mindre Sjöängsbäcken årligen ansenliga mängder näringsämnen och fast material. Närsalterna och de fasta substanserna, som även transporterar till partiklarna bundna näringsämnen, speciellt fosfor, göder och gör viken grundare samt gör vattnet grumligare. De största belastarna inom området är åkerodlingen, urlakning från skogar och glesbygdens avloppsvatten.

Inkoo kirkonkylän edustalla aukeaa Kyrkfjärdenin merenlahti. Rehevää maatalousaluetta halkova ja Kyrkfjärdeniin laskeva Inkoonjoki tuo runsaasti sekä kiintoainetta että ravinteita tullessaan. Inkoonjoen lisäksi Kyrkfjärdeniin laskee idästä Sjöängsbäcken, joka myös kerää vetensä laajoilta peltoalueilta laskien lopulta Kyrkfjärdenin koillisosaan Dalsundetin osin avoimeksi ruopattuun ruovikkoon. Kyrkfjärdenin lahti on etenkin kesäisin matkailijoiden, vapaa-ajanasukkaiden ja kuntalaisten parissa suosittua virkistysaluetta. Runsaan virkistyskäyttöarvon ja potentiaalin takia Kyrkfjärdenin veden laatu ja tila niin eläinten, kasvien kuin ihmistenkin elinympäristönä on Inkoon kunnan erityisen mielenkiinnon kohteena. Tässä raportissa tarkastellaan Kyrkfjärdenin ravinne- ja kiintoainekuormitusta, veden laatua sekä kasvillisuuden, pohjaeläinten ja kalojen elinympäristön tilaa. Puhdistetut yhdyskuntajätevedet eivät Kyrkfjärdenin aluetta kuormita, mutta sen sijaan Inkoonjoen – ja myös huomattavasti pienemmän Sjöängsbäckenin – kautta lahteen kulkeutuu vuosittain suuret määrät ravinteita ja kiintoainesta. Ravinteet ja kiintoaines, joka myös kuljettaa mukanaan siihen sitoutuneita ravinteita erityisesti fosforia, rehevöittävät ja mataloittavat lahtea sekä samentavat vettä. Suurimmat kuormittajat alueella ovat peltoviljely, huuhtoumat met-sistä ja haja-asutuksen jätevedet.