Valitse sivu

Julkaisu 286/2018

Lohjan kaupungin koordinoimaan pohjavesien yhteistarkkailuun vuonna 2017 osallistuivat Lohjan kaupungin vesihuolto, ympäristönsuojelu ja kaupunkitekniikka (Ojamonkankaan ja Harjun kaatopaikkojen jälkitarkkailut sekä Suitiantien välivarastointialue), Cembrit Production Oy, Enics Finland Oy, Keski-Lohjan Pesula, Kreate Oy / Muijalan vanha teollisuuskaatopaikka, Lehmijärven Romu ja Rauta Oy, Lemminkäinen Infra Oy (nyk. YIT Infra Oy) / Muijalan asfalttiasema, Nordic Waterproofing Oy kattohuopatehdas, Peab Industri Oy / MBR Lohjan betoniasema, Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Oy, Rudus Oy / betonituotetehdas ja Skanska Infra Oy / Ratametsän maankaatopaikka. Pohjaveden tarkkailu perustui eri osapuolten ympäristölupaehtojen mukaisiin tarkkailuohjelmiin. Vuonna 2017 mittauksia tehtiin 11 vedenottamolta, Tytyrin kalliopohjavedestä ja 79 pohjavesiputkesta tai kaivosta.

Lohjan vesilaitoksen käytössä olleiden pohjavedenottamoiden vesi oli hyvälaatuista vuonna 2017. Kohonneita kloridin pitoisuuksia todettiin useilla vedenottamoilla, mutta vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi annettu tavoitepitoisuus 25 mg/l ylittyi ainoastaan kahdella ottamolla ja Tytyrin kaivosvedessä. Aiempien vuosien tapaan Kaivolan, Pappilankorven ja Moisionpellon vedenottamoilla raudan ja mangaanin pitoisuudet olivat koholla. Vuonna 2017 tutkittiin kattavasti vedenottamovesien glyfosaatti- ja AMPA-pitoisuudet eikä missään tutkitussa kohteessa todettu torjunta-aineisiin kuuluvaa glyfosaattia tai sen hajoamistuotetta.

Lohjanharjun pohjavedessä todettiin kohonneita kloridipitoisuuksia valtatien ja kantatien läheisyydessä sekä vanhojen kaatopaikkojen ja teollisuuskohteiden tarkkailuissa. Yleisesti kloridipitoisuudet olivat pysyneet samansuuruisina tai laskeneet verrattuna edelliseen vuoteen.

Vanhojen kaatopaikkojen vaikutukset oli todettavissa lähialueen pohjavedessä.

Teollisuuslaitosten vaikutus näkyi paikallisesti vedenlaadussa mm. kohonneina sulfaatin tai metallien pitoisuuksina.
Bensiinin lisäainetta MTBE:tä todettiin Ojamonharjun, Keski-Lohjan ja Moisionpellon pohjaveden tarkkailupisteissä enimmäkseen erittäin pieniä pitoisuuksia.