Valitse sivu

Julkaisu 287/2018

Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailu vuonna 2017 noudatti ns. suppeata tarkkailun ohjelmaa, joka sisältää vain vuosittaisen veden laadun tarkkailun.

Tarkkailualueen pistemäisestä kuormituksesta lähes kaikki kohdistui vuonna 2017 Hankoniemen eteläpuolelle, koska Oy Visko Teepak Ab:n kuormitus loppui syksyllä 2014. Hangon kaupungin Suursuon jätevedenpuhdistamon jätevesimäärä muodostaa valtaosan (n. 70 %) Hangon merialueelle johdetusta jätevesimäärästä. Meren kannalta pistekuormituksen ravinnekuormitus on keskeisessä asemassa. Alueen pääpistekuormittajat ovat Hangon Puhdistamo Oy sekä Hangon kaupungin Suursuon puhdistamo. Fosforin kokonaiskuormitus on viime vuosina ollut nousussa pitkän laskukauden jälkeen. Typen osalta trendi oli kasvava vuoteen 2002 asti, mutta sen jälkeen typen kokonaiskuormitus on laskenut aivan ihan viime vuosiin asti, jolloin kuormitus on pysynyt melko vakaana.

Hyvien sekoittumisolosuhteiden seurauksena jätevesipäästöjen suorat vaikutukset veden laatuun ovat yleensä olleet lievät. Eteläisen merialueen jätevesipäästöjen vaikutuksia on yleisesti ottaen hyvin harvoin ollut havaittavissa selvänä veden laadun muutoksena. Tämä koskee myös Tulliniemen eteläpuolta missä Hangon sataman toimeksiannosta on seurattu Hangon ulkosataman mahdollisia vaikutuksia veden laatuun. Hangon pohjoisella merialueella Forcitin edustalla jätevesipäästöt ovat nykyään hyvin harvoin havaittavissa suoraan veden laadun muutoksena. Tämä oli tilanne myös vuonna 2017. Bengtsårin alue on koko tarkkailualueen osa-alueista ongelmallisin. Syvänteiden voimakkaat happiongelmat ovat jokavuotisia. Kesäisin happi loppuu tai vähenee hyvin voimakkaasti alueen syvissä osissa. Vuonna 2017 happitilanne kehittyi heikoksi, mutta tilanne oli vähän parempi kuin vuonna 2015 jolloin happi oli lähes loppu jo 10 m syvyydessä.

Yleisesti voidaan todeta, että pistekuormituspuolella kuormitus on vähitellen laskenut ja painopiste on siirtynyt Hankoniemen eteläpuolelle. Vesialueiden rehevöitymistä ajatellen Hangon eteläisen merialueen kohtalaisen suuri typpikuormitus on valitettavaa, koska typpi on merialueillamme se minimiravinne, joka eniten säätelee leväkasvua.