Valitse sivu

Julkaisu 292/2019

Lohjan kaupungin koordinoimaan pohjavesien yhteistarkkailuun osallistui vuonna 2018 yhteensä 14 eri tahoa tai toiminnanharjoittajaa, tarkkailtavia kohteita oli 16 kpl. Lohjan kaupungilta pohjavesien yhteistarkkailuun osallistuivat vesihuoltolaitos, ympäristönsuojelu sekä rakennuttaminen ja kaupunkitekniikka. Toiminnanharjoittajia oli mukana yhteensä 11. Pohjaveden tarkkailu perustui eri osapuolten ympäristö-, maa-aines- tai vedenottolupien mukaisiin lupavelvoitteisiin ja tarkkailuohjelmiin. Vuonna 2018 mittauksia tehtiin kahdeksalta Lohjanharjulla sijaitsevalta vedenottamolta, Tytyrin kalliopohjavedestä sekä kolmelta Lohjanharjun ulkopuoliselta vedenottamolta. Vedenottamoiden lisäksi tarkkailussa oli lähes 80 pohjavesiputkea ja kaivoa.

Lohjan pohjavedenottamoiden vesi oli vuonna 2018 hyvälaatuista. Kohonneita kloridipitoisuuksia todettiin aiempien vuosien tapaan useilla vedenottamoilla. Vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi annettu kloridin tavoitepitoisuus 25 mg/l ylittyi kahdella ottamolla ja Tytyrin kaivosvedessä. Kohonnut kloridipitoisuus nosti myös raakaveden sähkönjohtavuutta, jonka tavoitetaso ylittyi viidellä Lohjan vedenottamolla. Ylitykset olivat pääosin pieniä. Lohjanharjun ulkopuolisilla vedenottamoilla raakaveden kloridipitoisuudet ja sähkönjohtavuudet olivat selvästi matalampia. Syynä Lohjanharjun pohjavesien kohonneisiin kloridipitoisuuksiin on todennäköisesti liikenneväylien talvikunnossapidossa käytettävä natriumkloridi, jonka käyttöä Lohjan alueella on kuitenkin vähennetty.

Kaivolan, Pappilankorven ja Moisionpellon vedenottamoilla raakaveden rauta- ja mangaanipitoisuudet olivat vedenottamoiden valuma-alueiden savipeitteisyydestä johtuen koholla ja ylittivät talousveden laatutavoitteet.

Vanhojen, kunnostettujen kaatopaikkojen vaikutukset oli todettavissa lähialueen pohjavedessä. Teollisuuslaitosten lähialueilla toimintojen vaikutus näkyi paikallisesti vedenlaadussa mm. kohonneina sulfaatin tai metallien pitoisuuksina. Vedenottamoilla raakaveden mitatut raskasmetallipitoisuudet olivat pieniä. Bensiinin lisäainetta MTBE:tä todettiin Ojamonharjun, Keski-Lohjan ja Moisionpellon pohjaveden tarkkailupisteissä enimmäkseen varsin pieninä pitoisuuksina.

Kokonaisuutena pohjaveden tai vedenottamoiden raakaveden laadussa ei vuonna 2018 havaittu merkittäviä poikkeamia aiempien vuosien tarkkailutuloksiin verrattuna.