Valitse sivu

Julkaisu 298/2019

Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailu vuonna 2018 noudatti joka neljäs vuosi toteutettavaa ns. laajennetun tarkkailun ohjelmaa, joka sisältää vuosittaisen veden laadun tarkkailun lisäksi pohjaeläin-, vesikasvilli-suustutkimuksen sekä kalataloudellisen tarkkailun.

Tarkkailualueen pistemäisestä kuormituksesta lähes kaikki kohdistuu nykyään Hankoniemen eteläpuolelle, johon Hangon kaupungin Suursuon jäteveden-puhdistamo sekä kahden teollisuuslaitosten omistama Hangon Puhdistamo Oy päästävät puhdistetut jätevetensä yhteisen putken kautta mereen Hangon eteläpuolelle. Niemen pohjoispuolella Forcitin typpikuormitus on vähentynyt voimakkaasti ja syksyllä 2014 ViskoTeepakin jätevesikuormitus niemen poh-joispuolelle loppui kokonaan, kun vedet alettiin johtaa Hangon Suursuon jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi.

Hyvien sekoittumisolosuhteiden seurauksena jätevesipäästöjen suorat vaiku-tukset veden laatuun ovat yleensä olleet lievät Hangon eteläpuolella.

Vesikasvillisuustutkimus osoitti, että jätevesien purkualue ei poikennut muusta merialueesta. Pohjaeläinselvityksen valossa pohjaeläimistössä ei ole tapahtunut suuria muutoksia viime vuosina. Pohjaeläimistön perusteella tilanne oli aika hyvä ja pohjaeläimistö monipuolista. Ainut selkeä poikkeus on Bengtsårin alueen syvät osat missä jokavuotiset happiongelmat tekevät sen että pohjaeläimistö on hyvin köyhtynyt syvillä alueilla.

Kalastustarkkailun tulosten perusteella Hangon eteläinen merialue on Hangon pohjoispuolta karumpi, kasvillisuus vähäisempää ja yhteys ulkomereen varsin avoin. Kalastossa ei havaittu suurempia muutoksia ja verkkojen likaantumi-nen ja hylkeiden aiheuttamat vahingot aiheuttavat haittaa kalastajille.

Bengtsårin alue on koko tarkkailualueen osa-alueista ongelmallisin. Syväntei-den voimakkaat happiongelmat ovat jokavuotisia. Kesäisin happi loppuu tai vähenee hyvin voimakkaasti alueen syvissä osissa.