Valitse sivu

Julkaisu 46/1995

Vuoden 1994 tarkkailu suoritettiin ohjelmanmukaisesti ja eri näytepisteittä otettiin näytteitä 3-5 kertaa.

Tarkkailuvuoden talvi oli monen hyvin leudon talven jälkeen melko normaali ja merialue oli jään peittämä. Huhtikuu oli hyvin sateinen ja yhdessä lumen sulamisen kanssa se aiheutti hyvin suuret virtaamat vesistöissä. Alkukesä oli kolea mutta heinäkuu oli erittäin kuiva ja lämmin. Monet pienet purot ja ojat olivat kuivina loppukesällä mutta lokakuun voimakkaiden sateiden jälkeen virtaama voimistui nopeasti.

Pistemäisen jätevesikuormituksen osalta tilanne on pysynyt lähes muuttumattomana happea kuluttavien aineiden osalta. Fosforinkuormitusta on sen sijaan jonkin verran kyetty alentamaan puhdistamoiden käyttöä edelleen kehittämällä. Tärkein muutos vuonna 1994 oli kuitenkin Tammisaaren Skeppsholmenin keskuspuhdistamon 1. laajennusosan käyttöönotto kesäkuussa.

Laajennus paransi olennaisesti puhdistamon toimintaedellytyksiä. Samalla tehostui lämpimänä vuosipuoliskona tapahtuva typenpoisto.

Jätevesilupien ehdot täytettiin pääosin. Karjaan-Pinjaisten ja Skeppsholmenin puhdistamoilla oli lieviä ongelmia happea kuluttavien aineiden (BHK7) kanssa alkuvuodesta.

Valtaosa Pohjanpitäjänlahteen kohdistuvasta kuormituksesta tulee Mustionjoen kautta. Mustionjoen tuoma kuormitus oli hieman pienempi kuin edellisvuonna. Tämä johtuu pitkälti siitä, että edellisvuoden talvi oli hyvin sateinen ja leuto, jolloin valuma maalta oli suuri läpi talven. Maatalouden kuormittava merkitys on alueella suuri. Pistekuormittajista Karjaan­ Pinjaisten puhdistamo on keskeisin. Jätevesipäästöt näkyivät ajoittain kohonneina ravinne- ja bakteeripitoisuuksina purkupaikan alapuolella. Kesällä joen alajuoksulla mitattiin myös varsin korkea mineraaliöljypitoisuus, mikä viittaa alueen teollisuustoiminnan vaikutuksiin.