Valitse sivu

Julkaisu 6/2022

Föreningen gjorde under det gångna året traditionellt arbete genom, att bidra med rådgivning och genom att delta i olika evenemang, som arrangör och som föreläsare inom ramen för föreningens resurser. Till följd av coronasituationen arrangerads färre evenemang än under tidigare år och de ordnades i de flesta fall som distansevenemang. Under år 2021 fortsatte den aktiva informationsverksamheten om föreningens verksamhet och föreningen gav under året ut över 60 meddelanden om aktuella saker.

Utöver huvudsidan www.luvy.fi har föreningen en separat websida med uppgifter om vattnens kvalitet på sidan www.vattnenskvalitet.fi. Tillsamman med medlemskåren samarbetade man såsom tidigare genom, att arrangera olika sammankomster med de olika medlemsgrupperna. Dessa sköttes emellertid nu till följd av coronapandemin som Teams-möten. Föreningen är även aktivt med på de sociala medierna såsom Facebook, Instagram, Twitter och Linkedln.

På den affärsmässiga sidan fortsatte uppföljningen av tillståndet i regionalt viktiga vattendrag i form av omfattande samkontroller. I flera samkontroller har kontrollprogrammen varit föremål för uppdateringar på grund av olika förändringar samt till följd av att de kontrollskyldigas antal har minskat. Beträffande kontrollerna har man övergått till allt större kontrollhelheter så att rapporteringen har omfattat hela tillrinningsområden.

Laboratorieverksamhetens omsättning växte jämfört med föregående år så att den år 2021 var 1,4 miljoner euro. Föreningen producerade såsom under tidigare år de administrativa tjänster laboratoriet behövde.
Utöver beställningsundersökningarna och laboratorietjänsterna utgör de olika vattenförbättrande projekten en betydande del av verksamheten. Tillsammans med områdets kommuner uppgjordes år 2018 Västra Nylands vattenvårdsvision och strategi. I anslutning till den uppgjorde man under år 2019 för samtliga kommuner vattenvårds- och åtgärdsprogram som en del av vattendragsnätverksprojektet. Dessa åtgärdsprogram uppdaterades år 2020 och på nytt 2021 och i dem föreslog man för kommunerna prioritetsförslag för att gemensamt förverkligas under det kommande året. Som ett strategiskt viktigt ärende beredde man för kustkommunerna ett förslag till att bereda en kustvattenvision under år 2021 samt ett inledande av arbetena under år 2022.

Även i de projekt, som inletts tidigare, avancerade man mycket. För visionen Laxfiskarna tillbaka till Karisåns del fick man byggnadsarbetena klara under våren 2020 och i den uppföljning av fiskvägarnas funktion, som beställt från föreningen, kunde man konstatera, att fisk aktivt vandrade längs fiskvägarna.

Under år 2021 var föreningens resultat positivt. Föreningens omsättning var cirka 3 miljoner euro. Till den stora omsättningen bidrog speciellt framgången vid ansökandet av finansiering för restaureringsprojekten samt en livlig verksamhet gällande beställningsundersökningarna.