Valitse sivu

Julkaisu 7/2022
Jussi Vesterinen, Jorma Valjus, Salla Heikkinen

Kalojen poikastuotantoaluekartoitukset Tammisaari-Pohjan kalatalousalueella -hankkeessa vuonna 2021 kartoitettiin kevätkutuisten kalojen, erityisesti ahvenen, kuhan ja hauen poikastuotannon tilaa käyttäen Gulf Olympia -poikaspyydystä sekä valkolevy- ja kauhamenetelmää Dragsviksfjärden—Totalfladan alueella. Hanke toteuttaa Tammisaari-Pohjan kalatalousalueen hyväksymää käyttö- ja hoitosuunnitelmaa rannikkoalueen kunnostustoimenpiteiden osalta, vahvistaa vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmassa (VELMU) tehtyjä mallinnustuloksia ja tarjoaa tietoa LUVYn Rannikkovesivisio-hankkeessa alueelle laadittavaan kunnostussuunnitelmaan.

Pienpoikaskartoituksia tehtiin touko‒kesäkuussa yhteensä neljänä päivänä, valkolevypyyntiä kahdesti ja gulf-pyyntiä kahdesti. Lähes kaikki kalat saatiin toukokuun lopulla ja kesäkuun alussa. Haukia (3 yksilöä) löydettiin Totalfladan ja Gropfjärdenin alueelta. Gulf-saaliissa (yhteensä 705 kalaa) selvänä valtalajina oli ahven ja seuraavaksi runsaimpana kuore, joita kumpaakin löydettiin kaikilta koealoilta. Kuhia löydettiin kaksi lähes samalta alueelta Storholmenin edustalta kuin VELMU-kartoituksissa vuonna 2012.

Poikastuotantoalueiden laadullista arviointia tehtiin valkolevypyynnin yhteydessä. Totalfladan alueella vesi oli selvästi kirkkaampaa kuin alueella Dragsviksfjärden—Gropfjärden. Pelto- ja hulevesikuormitus näytti lisänneen päällyslevämäärää tietyillä osin ranta-alueita etenkin Gropfjärdenillä.

Tulosten perusteella Dragsviksfjärden—Totalfladan alueella on edelleen merkitystä kuhan ja hauen lisääntymisalueena. Poikasmäärien perusteella alue on ahvenelle erittäin suotuisa lisääntymisalue, kuten myös VELMU-mallinnuksilla on todettu. Alueen kalanpoikastuotannon turvaamiseksi ja sen parantamiseksi olisi syytä kiinnittää erityisesti huomiota ulkoisen ravinnekuormituksen vähentämiseen.