Valitse sivu

Julkaisu 74/1977

Metsä-Serla Oy:n Kirkniemen paperitehdas saa Länsi-Suomen vesioikeuden päätös­ten nro 91/1994/1, 11.11.1994 ja nro 22/1995/1, 10.5.1995 sekä Vesiylioikeuden päätöksen nro 29/1996, 23.2.1996 mukaan johtaa käsitellyt jätevetensä Lohjanjärven eteläosassa olevan Hållsnäsfjärdenin Osuniemenlahteen. Hållsnäsfjärdenin hapetusta koskevan lupaehdon mukaan luvansaajan on jatkettava vuonna 1986 aloitettua hape­tusta lahden pohjoisosassa ja lisäksi sijoitettava vastaavat hapetuslaitteet jäteveden purkualueen pohjoispuolelle Ahtialansalmeen ja purkualueen eteläpuolelle Kyr­köfjärdenin molempiin syvänteisiin. Hapetus ja sen vaikutusten tarkkailu on tehtävä Uudenmaan ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla.

Hållsnäsfjärdenin pohjoisosan syvänteessä kesällä 1986 aloitettu hapetus on jatkunut keskeytyksettä. Ahtialansalmen syvänteeseen ja Kyrköfjärdenin pohjoisempaan sy­vänteeseen asennettiin hapettimet helmikuussa 1995 ja eteläisempään syvänteeseen kesäkuussa 1995. Laitteet ovat Mixox-hapettimia, joiden toimintaperiaatteena on johtaa hapellista päällysvettä pohjalle niin, että lämpötilakerrostuneisuus säilyy.

Kyrköfjärdenin syvänteiden hapettimien toiminnan valvonta on ollut puutteellista ja talvella 1997 todettiinkin, että laitteiden toiminnassa on ollut häiriöitä tai ne ovat ol­leet kokonaan pysähdyksissä kesästä 1995 alkaen. Hapettimet käynnistettiin uudel­leen alkutalvesta 1997. Laitteiden valvontaa tehostettiin mm. asentamalla hälytysjär­jestelmä virtakatkojen eliminoimiseksi.

Uudenmaan ympäristökeskuksen hyväksymän ohjelman mukaisen hapetuksen vesis­tövaikutustutkimuksen vuonna 1997 on toteuttanut Länsi-Uudenmaan vesi ja ympä­ristö ry niin, että maastotöistä on vastannut kenttämestari Arto Muttilainen, vesiana­lyyseistä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laboratorio ja tulosten käsittelystä ja raportoinnista vesistötutkija Eeva Ranta.