Valitse sivu

Julkaisu 77/1998

Vuoden 1995-1996 kalataloudellinen tarkkailu suoritettiin tarkkailualueella, joka käsitti Hangon kaupunkia ympäröivät vedet Täktomin edustalta Forcitin vesialueelle asti, Forcitin edustan, Santalan edustan sekä Bengtsårin alueen aina Gennarbynlahden suulle asti. Tarkkai­lulla täytettiin Hangon kaupungin, Hangon Puhdistamo Oy:n, Oy Forcit Ab:n sekä Oy Vis­ko Ab:n tarkkailuvelvoitteet. Tarkkailuun kuului kalastustiedustelu kalastavan väestön kes­kuudessa, kirjanpitokalastus sekä verkkojen limoittumistestit.

Hangon kaupungin lähivesillä kalastusolot ovat yleisesti ottaen hyvät ja kalasto on moni­puolista ja talouskalojen osuus saaliista on yleensä suuri. Laajojen poikasistutusten seurauk­sena lohikalojen osuus saaliista on usein varsin suuri. Määrällisesti ahven ja kampela ovat edelleen tärkeimmät saaliskalat ja haukikanta on edelleen heikko, vaikka merkkejä lievästä voimistumisesta on monen mielestä havaittavissa. Muita lajeja jotka Hangon vesillä ovat yleistyneet ovat kuha ja paikoin lahna. Silakkasaaliit sen sijaan ovat vähentyneet dramaatti­sesti. Tämä on johtanut siihen että silakan ammattimainen pyynti Hangon lähivesillä on vä­hentynyt voimakkaasti. Silakan pienentyneitä saaliita on yritetty korvata lisäämällä muiden lajien kalastusta, mutta ainakin toistaiseksi esim. siian ja kuhan pyynti on määrällisesti py­synyt melko vähäisenä.

Verkkokalastus on ylivoimaisesti yleisin pyyntimuoto, mutta koko alueella voimistunut re­hevöityminen aiheuttaa sen, että verkkojen limoittuminen on alueen selvästi tärkein kalastus­ta haittaava tekijä. Tämä oli tilanne myös edellisessä tutkimuksessa 4 vuotta sitten, ja Han­gon alueella tilannetta pahentaa voimakas veden liike, joka ajoittain saa pohjaan keräänty­neet suuret rihmalevämassat liikkeelle. Pahin ongelma on Hangon eteläpuolella ja Tullinie­men lähistöllä. Hangon eteläpuolella rannat ovat matalia ja kasvualusta siten suuri. Samaan aikaan aluetta kuormittavat sekä kaupungin että teollisuuden jätevesipäästöt. Myös muualla niemen pohjoispuolella kärsitään ajoittain levähaitoista, vaikka pistekuormitusta tällä alueel­la ei enää esiinny.