Valitse sivu

Julkaisu 8/2023

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en samarbetsorganisation, vars uppgift enligt stadgarna är, att främja vattenskyddet samt det närstående allmänna miljöskyddet och miljöhälsovården inom föreningens verksamhetsområde i Västra Nyland. Som stöd för den ideella verksamheten bedriver föreningen även affärsverksamhet utan att eftersträva ekonomisk vinst samtidigt som man koordinerar regionalt viktiga samarbetsprojekt.

Till föreningens medlemskår hör traditionellt områdets kommuner, flera av områdets mest betydelsefulla industrier samt ett betydande antal mindre företag och sammanslutningar. Medlemskåren stöder via sina medlemsavgifter det vattenskyddsarbete, som görs inom föreningens verksamhetsområde, och beställer även en betydande del av de beställningsundersökningar som görs av föreningen.

Utöver huvudsidan www.luvy.fi har föreningen en separat webbsida med uppgifter om vattnens kvalitet på sidan www.vattnenskvalitet.fi. Tillsamman med medlemskåren samarbetade man såsom tidigare genom att arrangera olika sammankomster med de olika medlemsgrupperna. Dessa sköttes emellertid nu när coronsituationen lättade som hybridevenemang. Föreningen är även aktivt med på de sociala medierna såsom Facebook, Instagram, Twitter och Linkedln.

Vår förening är med i Centralförbundet för vattenskyddet i Finland rf:s (tidigare Förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland rf) verksamhet. Artiklar om föreningens verksamhet publicerades i förbundets tidskrift Aquarius, som utkommer en gång per år och vars spridning är landsomfattande.

På den affärsmässiga sidan fortsatte uppföljningen av tillståndet i regionalt viktiga vattendrag i form av omfattande samkontroller. Såsom tidigare gjordes en hel del kontrollundersökningar, som de av punktbelastarna beställda obligationskontrollerna samt även som helt frivilliga undersökningar på uppdrag av kommunerna och övriga aktörer. Kontrollen av reningsverken och rådgivningen när det gäller driften, fortsatte som ett tätt samarbete mellan kunderna och föreningen. Målsättningen var såsom under tidigare år, att hjälpa till att använda reningsverken så bra som möjligt ur vattendragets synvinkel och att med hjälp av undersökningar konstatera att tillståndsvillkoren uppfylls. Såsom under de senaste åren har man stött reningsverkens verksamhet genom att på beställning göra utredningar gällande skadliga ämnen.

Föreningens laboratorieaffärsverksamhet såldes LUVYLab Oy Ab i slutet av år 2018. Vi äger laboratoriet tillsammans med Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy.

Utöver beställningsundersökningarna och laboratorietjänsterna utgör de olika vattenförbättrande projekten en betydande del av verksamheten.