Valitse sivu

Julkaisu 81/1998

Hiidenveden ja siihen laskevien Vanjoen ja Vihtijoen pistekuormituksen vesistövai­kutusten tarkkailututkimus vuonna 1997 toteutettiin yhteistarkkailuna Uudenmaan ympäristökeskuksen (kirje 5211500 Hevy 3.12.1991) hyväksymän tutkimusohjelman mukaisesti.

Yhteistarkkailuun osallistuivat Karkkilan kaupunki, Vihdin vesihuoltolaitos, Hopea­niemen kuntoparantola, Hiidenpirtti, Valtion maatalousteknologian tutkimuslaitos, Jot Components Karkkila Oy, Helsingin vesi Oy ja Vihdin kunta. Näistä kolmen viimeisen osallistuminen tarkkailututkimukseen perustuu tällä hetkellä vapaaehtoi­suuteen.

Vesistötarkkailun vastuuhenkilö oli vesistötutkija Eeva Ranta, näytteenotosta vastasi kenttämestari Arto Muttilainen, vesianalyysit tehtiin Länsi-Uudenmaan vesi ja ym­päristö ry:n julkisen valvonnan alaisessa laboratoriossa. Vuosiraportin kirjoitti luvun 2.3 (jätevesikuormitus) osalta puhdistamoinsinööri Ossi Jokinen ja muilta osin Eeva Ranta. Edellisen kerran Hiidenveden alueen yhteistarkkailun tuloksia on esitetty vuoden 1996 yhteenvetoraportissa (Ranta & Jokinen 1997).

Yhteistarkkailutyöryhmä päätti kokouksessaan 12.12.1996 jatkaa Hiidenveden kun­nostukseen liittyvää lisänäytteenottoa vuonna 1997. Lisänäytteenoton puitteissa seu­rattiin Vihti- ja Vanjoen alimpien havaintopisteiden veden laatua kuukausittain ja Hiidenveden happitilanteen kehittymistä kesäkerrostuneisuuskaudella. Syvännealu­een happimittaukset teki muiden Hiidenvesitutkimustensa ohessa Helsingin yliopis­ton limnologian laitos.