Valitse sivu

Raportti 783/2019

Uudenmaan ELY-keskus toteutti pohjaeläinten seurantaa vuosina 2016–2018 toiminta-alueensa 16 järvessä ja 9 joessa. Nämä sijaitsivat 14 kunnan alueella eri puolilla Uuttamaata ja edustivat Uudellemaalle ominaisia järvi- ja jokityyppejä. Seurannan tarkoituksena oli täydentää ja päivittää pintave-simuodostumien ekologiseen tila-arvioon tarvittavaa biologista aineistoa. Pohjaeläinseurannassa noudatettiin ympäristöhallinnon ohjeita pohja-eläinnäytteenotosta, poiminnasta ja tulosten käsittelystä. Raportissa esite-tään pohjaeläinten määritystulokset, pohjaeläinindeksit ja näitä tuloksia verrataan aikaisempiin tuloksiin. Päätelmät ekologisesta tilasta ovat yhden luokittelutekijän, pohjaeläimistöön perustuvia eivätkä kokonaisarvioita järvien tai jokien ekologisesta tilasta. Raportin on laatinut Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

Järvisyvänteistä määritettiin yhteensä 34 eri pohjaeläintaksonia. Pohja-eläinten perusteella järvistä parhaassa erinomaisessa ekologisessa tilassa ovat Tämäkohtu ja Rausjärvi Lohjalta. Viisi järveä on hyvässä tilassa. Suurin osa eli yhdeksän järveä ei arvion mukaan ole hyvässä ekologisessa tilassa, joista huonoimmassa eli välttävässä tilassa ovat Jäljänjärvi, Salovesi ja Tes-väri. Näiden välttävässä tilassa olevien järvien ekologisen tilan arvioinnissa ilmeni myös suurinta epävarmuutta liittyen näytteenoton edustavuuteen. Syvännepaikan edustavuus on aina kriittisesti tutkittava ennen näytteenot-toa. Erityisesti luonnostaan karujen tai lievästi rehevien järvien osalta olisi hyvä tutkia pohjaeläimistö myös syvänteitä matalammalta pohjan alueelta, jotta järvessä luonnostaan mahdollisesti harvalukuisena esiintyvät pohja-eläinindikaattorit saataisiin todennettua.

Koskiseurantaan valitut joet edustivat kolmea päätyyppiä ja kahta koko-luokkaa. Uudellemaalle tyypillinen savimainen jokityyppi (Ksa ja Psa) oli yleisin. Yhteensä koskiaineistosta määritettiin 129 eri pohjaeläintaksonia. Aineistossa oli yksi EU-direktiivillä (liite II ja IV) suojeltu sudenkorentolaji Ophiogomphus cecilia ja yksi uhanalainen vesiperhoslaji, juovaharjakas (Chimarra marginata). Koskien luokituksessa tärkeät EPT-lajit olivat hyvin edustettuina useimmissa jokipaikoissa. Suurin osa jokien koskipaikkojen pohjaeläimistä ilmentävät hyvää tai erinomaista ekologista tilaa eikä niissä ole tapahtunut muutoksia. Uusista jokikohteista Virmajoen ekologinen tila on arvion mukaan tyydyttävä ja Torpinjoen hyvä. Karkkilassa sijaitsevat Nuijajoen Myllykoski ja Saavajoen Katlakoski sekä Porvoossa sijaitseva Ilolan Postimäenkoski osoittautuivat ekologiselta tilaltaan parhaimmiksi.