Valitse sivu

Raportti 824/2020

Vihdin Enäjärvellä hoitokalastuksella on saatu positiivisia tuloksia ja kalastoa tervehtymään. Järven keskisyvyys on 3,4 m ja järvi on matala lukuun ottamatta järven lounaisosassa sijaitsevaa syvännettä. Järven tilan edelleen parantamiseksi ja virkistysarvon lisäämiseksi Enäjärvellä on tärkeää vahvistaa petokalakantaa. Petokalakantaa vahvistamalla on mahdollista tehostaa särkikalakannan säätelyä. Enäjärvellä on havaittu erityisesti hauen kuturantojen jäävän kuiville. Jäät painavat rantapenkat korkeiksi valleiksi, jotka eristävät kutualueet järvestä. Tällöin mädistä kuoriutuvat poikaset jäävät kuiville. Hauen kutualueita voidaan parantaa kaivamalla käytäviä rantapenkkoihin, jolloin hauenpoikaset pääsevät uimaan rantaveteen.

Enäjärvellä suunniteltiin pienimuotoisia kutualueiden kunnostuksia tunnetuilla hauen kutualueilla kuten Ojakkalan päässä, Reuhoonlahdessa. Myös Ajoksenlahdelle oli suunniteltu kunnostuksia, mutta ne eivät toteutuneet. Ennen kaivuuta rantapusikkoa täytyi raivata ja luoda ajourat rantaan. Ennen töiden aloittamista vesi- ja maa-alueiden omistajilta pyydettiin luvat töiden toteutukseen. Kunnostukset toteutettiin kesällä 2018 matalan veden aikaan kaivamalla ns. petokalakäytäviä, jolloin hauenpoikaset pääsevät liikkumaan pois kutualueilta, joista muuten veden laskettua ei olisi kulkua takaisin järveen (kuva 1). Petokalakäytävän kaivaminen onnistui suunnitellusti Ojakkalassa ja petokalakäytävä erottui selkeästi maastossa. Reuhoonlahdessa pehmeä ja upottava ranta vaikeutti kaivuutöitä eikä se ollut onnistunut täysin suunnitellusti. Veneestä/vesiltä ei pystynyt havaita petokalakäytävän tarkkaa sijaintia.

Hauenpoikasia kartoitettiin ensimmäisen kerran ennen kutualuekunnostuksia toukokuussa 2018. Kesällä 2018 tehtävien kutualueiden kunnostusten vaikutusta seurattiin toukokuussa 2019 toistamalla hauen poikastuotantotutkimus samalla alueella kuin vuonna 2018 eli kunnostettujen alueiden läheisyydessä. Vesy ry huolehti kaivuutöistä ja Luvy ry toteutti poikastuotantoalueiden tutkimukset yhteistyössä Vesy ry:n kanssa.

Kartoituksen tekivät vesistöasiantuntijat Tiina Asp (Iktyonomi/FM) ja Jorma Valjus (Iktyonomi). Raportin kirjoittamisesta vastasi Tiina Asp.

Raportti ja selvitystyö on tehty osana Hola Lake Länsi-Uusimaa –hanketta. Hola Lake Länsi-Uusimaa on yleishyödyllinen vesienhoidon kehittämis- ja yhteistyöhanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää osallistavia kalavesien hoidon menetelmiä, parantaa paikallisten asiantuntijoiden, harrastajien ja asukkaiden yhteistyötä sekä lisätä Lohjanjärven, Hiidenveden ja Enäjärven elinvoimaisuutta ja virkistyskäyttöarvoa. Hankkeessa pyritään vahvistamaan paikallisten osallistumista järvikunnostukseen ja samalla tuetaan kotimaisen kalan käyttöä.

Hankkeessa on tarkoitus lisätä kotimaisen kalan käyttöä paikallisesti, tarjoamalla asiantuntemusta kalan pyyntivälineiden kuten katiskan valmistamisessa, käytössä, kalan käsittelemisessä ja kalaruokien valmistuksessa. Samalla on tarkoitus lisätä kiinnostusta kalakantojen hoitoon ja kartuttaa tietoa kohdejärvien kalakantojen tilasta. Lisäksi Hiidenvedellä ja Lohjanjärvellä on tarkoitus selvittää ankeriaskannan tilaa sekä vahvistaa petokalakantaa parantamalla hauen kutuolosuhteita Vihdin Enäjärvellä.