Valitse sivu

Tutkimusraportti 569/2016

Kirkkonummen merialueen tilaa on seurattu hieman vaihtelevalla intensiteetillä vuodesta 1985 alkaen. Vuodesta 1997 alkaen tarkkailu on tehty joka toinen vuosi. Tarkkailualueella ei esiinny varsinaista pistekuormitusta, eikä tarkkailuun liity tarkkailuvelvoitteita. Tarkkailua on suoritettu täysin vapaaehtoisesti Kirkkonummen kunnan toimeksiannosta. Kauempana sekä tarkkailualueen länsi- että itäpuolella esiintyy sitä vastoin pistemäistä jätevesikuormitusta.

Merialue on varsin avoin ja veden sekoittumisolosuhteet ovat sisimpiä merenlahtia lukuun ottamatta hyvät. Tämä heijastuu myös veden laatuun siten, että eri näytepisteiden väliset vedenlaatuerot ovat usein melko pienet. Kirkkonummen merialueen tilaan vaikuttaa alueen avoimuudesta johtuen myös Suomenlahden yleistila.

Vertailemalla viime vuosien analyysituloksia aikaisempiin tuloksiin voidaan todeta, ettei suurempia muutoksia ole alueella tapahtunut. Suorien jätevesipäästöjen vähyys alueella näkyy siten, että selvästi kuormitettuja ja likaantuneita alueita ei ole ainakaan nykyisten seurantapisteiden läheisyydessä. Tämä näkyy esimerkiksi veden hygieenisessä laadussa, joka on ollut pääsääntöisesti oikein hyvä. Vesistön yleistä tilaa kuvaava syväveden happitilanne on myös pysynyt hyvänä kaikilla pisteillä, vaikka lievää happipitoisuuden alenemista on ajoittain ollut havaittavissa eräillä havaintopisteillä. Merkkejä sisäisestä ravinnekuormituksesta ei ole ollut havaittavissa tarkkailussa mukana olevilla pisteillä.

Tehtyjen tutkimusten valossa voidaan todeta, että Kirkkonummen merialueen tila yleisesti ottaen on pysynyt melko vakaana koko tarkkailujakson aikana. Lievä happipitoisuuden väheneminen syvävedessä loppukesäisin sekä kasvaneet klorofylli-a-pitoisuudet viittaavat kuitenkin siihen, että rehevyystaso on noussut hieman. Tätä käsitystä vahvistavat myös hieman yleistyneet sinileväesiintymät varsinkin Suomenlahden ulapalla. Alueen kehitys noudattaa varsin hyvin muualla Suomenlahden rannikolla havaittua kehitystä.