Valitse sivu

Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki 2030 -vesistövisio laadittiin vuonna 2018. Visiossa on tarkoituksena konkreettisesti toteuttaa Siuntionjoen valuma-alueen kunnissa hyväksytyn Siuntionjoen vesistövision 2030 mukaisia toimia: Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki (Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 2018). Vision tavoitteena on, että Siuntionjoen vesistö valuma-alueineen on hyvässä ekologisessa tilassa, taimenen luontainen elinkierto on turvattu ja vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuudet ovat monipuolistuneet. Visiota koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).

Siuntionjoen vesistövision osatavoitteet ovat seuraavat:

  1. Käynnistää vesistön pitkän aikavälin kunnostustyö sekä alueellinen yhteistyö
  2. Vähentää Siuntionjoen vesistöön kohdistuvaa hajakuormitusta kustannustehokkaasti ja kestävästi sekä parantaa koko vesistön valuma-alueen hajakuormituksen hallintaa
  3. Parantaa alueen järvistä ja virtavesistä riippuvaisten eliölajien elinympäristöjä, minkä avulla voidaan turvata luonnon monimuotoisuus. Painotus on äärimmäisen uhanalaisissa ja uhanalaisissa lajeissa, erityiskohteena meritaimen ja Siuntionjoen geneettisesti eriytynyt taimenkanta
  4. Edistää vesistön järvien, virtavesien ja rantakohteiden virkistyskäyttöä
  5. Tehdä vesistön luontoarvoja sekä vesistön kunnostamiseksi tehtävää työtä tunnetuksi
  6. Kehittää valuma-aluetason vesiensuojelun toimintamallia ja tuottaa tietoa käytettävien kunnostusten toimivuudesta

Siuntionjoen valuma-alueen kunnat ovat sitoutuneet rahoittamaan vision mukaisia toimia kuuden vuoden ajan. Tätä rahoitusta vastaan on haettu Uudenmaan ELY-keskuksesta avustusta Siuntionjoen kunnostus -hankkeelle vuosille 2019–2022. Siuntionjoen kunnostus -hankkeen konkreettisina toimenpiteinä vuosina 2019–2020 täydennettiin Poikkipuoliaisen tutkimustietoa kasvi- ja eläinplanktonista, pohjaeläimistä sekä kalastosta, kerättiin olemassa olevat aineistot järvestä ja mitattiin järveen tulevaa ulkoista kuormitusta vuosina 2019–2020. Lisäksi järvestä haettiin vesinäytteet seitsemän kertaa kesällä 2020, jotta pystyttiin arvioimaan sisäisen kuormituksen määrää. Osana hanketta järvelle päivitettiin tämä kunnostussuunnitelma.

Kunnostussuunnitelmaan varten tutkittiin valuma-alueen rakennetta ja vedenläpäisykykyä, arvioitiin laskennallisesti ja mittaamalla järveen tuleva ulkoinen kuormitus ja sen vähentämistarve sekä koottiin ja analysoitiin vanhat vedenlaatu- ja hoitokalastustulokset. Valuma-alueen rakennetta ja vedenläpäisykykyä verrattiin 1950-luvun tilanteeseen. Poikkipuoliaisen kunnostamista ja ekologisen tilan parantamista pohdittiin käyttämällä apuna Euroopan unionin vesipuitedirektiivissä määriteltyä tila-arviointia. Tässä kunnostussuunnitelmassa esitetään eri kunnostusvaihtoehtoja ja annetaan niille aikatauluehdotus. Lopuksi tarkastellaan alueen virtavesien kunnostustarpeita ja -mahdollisuuksia.