Valitse sivu

Lohjanjärvi tammikuussa 2022. (LUVY / Arto Muttilainen)

Hiidenveden alueen, Lohjanjärven alueen sekä Mustionjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailualueiden tarkkailutuloksia vedenlaadun osalta vuodelta 2022 tarkasteltiin yhteisessä yhteenvetoraportissa. Raportti kattaa suuren osan Karjaanjoen valuma-alueesta Karkkilan Pyhäjärveltä Mustionjokea pitkin aina Tammisaaren edustan merialueelle.  

Yhteistarkkailujen toimeksiantajat ovat alueella toimivia jätevesien pistekuormittajia, joilla on velvoite tarkkailla toimintansa vaikutuksia vesialueella. Näitä olivat Hiidenveden alueella Vihdin Vesi, Karkkilan vesihuoltolaitos ja Hopeaniemi Resorts. Lohjanjärven alueella yhteistarkkailussa mukana ovat kaksi Lohjan kaupungin yhdyskuntapuhdistamoa Pitkäniemi ja Peltoniemi sekä Sappi Finland Operations Oy, Kirkniemen paperitehdas. Merialueella mukana tarkkailussa ovat Raaseporin Veden Karjaa-Pohjan puhdistamo ja Tammisaaren Skeppsholmenin puhdistamo, Hangon satama (Koverharin satama) ja Hangon kaupunki (Koverharin kaatopaikka). Lisäksi tarkkailuihin on osallistunut vapaaehtoisina myös muita alueen toimijoita: Vihdin, Karkkilan ja Lohjan ympäristönsuojelun toimialat, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY -kuntayhtymä, Hiidenveden kunnostus -hanke, sekä Geberit Production Oy (IDO Kylpyhuone Oy).  

Vuosi 2022 oli kaikilla kolmella yhteistarkkailualueella ns. suppea tarkkailuvuosi, jolloin tutkittiin vedenlaatua. ”Tulokset eivät suuresti eronneet aiemmista tarkkailuvuosista ja pistekuormituksen vaikutusta vedenlaatuun oli ajoittain huomattavissa aiempien tarkkailuvuosien tapaan tietyissä osissa vesistöä”, toteaa Tiina Asp. Hiidenveden yhteistarkkailualueella pistekuormituksen vaikutus näkyy ajoittain mm. rankkasateiden ja lumensulamisvesien aiheuttamista häiriötilanteista johtuen Vanjoen vedenlaadussa jätevedenpuhdistamon alapuolisessa vesistössä. Vanjoen alaosan vedenlaatuun tosin vaikuttaa suuresti myös hajakuormitus, joka myös vaikuttaa ravinnepitoisuuksien suurenemiseen. Lohjanjärvellä pistekuormituksen vaikutus näkyy erityisesti talviaikaan vedenlaadun heikkenemisenä pistekuormittajien läheisyydessä Lohjanjärven keskustaajaman lähivesissä ja järven eteläosassa. Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen tarkkailussa pistekuormituksen vaikutusta on usein vaikea erottaa hajakuormituksen vaikutuksesta.  

Merkittävimmät hajakuormituksen lähteet kaikilla yhteistarkkailualueilla ovat peltoviljely sekä luonnonhuuhtouma metsistä ja pelloilta. Yhteistarkkailun tutkimusten lisäksi mm. Hiidenveden alueella hankkeiden toiminta tuottaa arvokasta lisätietoa vedenlaadusta, kuten Vanjoen ja Olkkalanjoen jatkuvatoimiset mittaukset, joiden ansiosta päästään paremmin kiinni eri vuodenaikojen ja sään vaihteluista johtuviin ravinnekuormituksen määrän vaihteluun tarkkailualueen joissa. 

Julkaisu: Karjaanjoen vesistön yhteistarkkailujen yhteenveto vuodelta 2022 >>

Lisätietoja:  

Tiina Asp
vesistöasiantuntija
tiina.asp@luvy.fi
045 7750 7726

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on riippumaton yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaatio Länsi-Uudellamaalla. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vesiensuojelun ja siihen läheisesti liittyvän yleisen ympäristönsuojelun edistäminen toiminta-alueellaan.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.