Valitse sivu

Lohjan pohjavesien yhteistarkkailussa mukana oleva havaintoputki (LUVY / Johan Lindholm)

Lohjan pohjavesien yhteistarkkailun vuoden 2022 vuosiraportti on valmistunut. Pohjaveden yhteistarkkailua Lohjalla on suoritettu vuodesta 2005 alkaen ja vuonna 2022 mukana oli 14 tarkkailtavaa kohdetta. Pohjaveden laaduntarkkailua ja pinnankorkeuden mittauksia suoritettiin noin 80 pohjaveden havaintoputkesta tai kaivosta toimijoiden ympäristö- tai vedenottolupien mukaisesti. Yhteistarkkailussa oli mukana kahdeksan Lohjanharjulla sijaitsevaa pohjavedenottamoa, Tytyrin kalliopohjavesi ja kolme Lohjanharjun ulkopuolista vedenottamoa.  

Vedenottamoiden vedenlaatu täytti talousvedelle annetut laatuvaatimukset ja useimmiten myös laatutavoitteet. Laatutavoitteet ylittäneitä raudan ja mangaanin pitoisuuksia todettiin kahdella vedenottamolla. Lievästi kohonneita kloridin pitoisuuksia todettiin useilla vedenottamoilla, mutta pitoisuudet olivat enimmäkseen laskusuuntaisia. Liukkaudentorjunnassa käytetyn natriumkloridin käyttöä on vähennetty ja korvattu kaliumformiaatilla, mikä on vaikuttanut pohjaveden kloridipitoisuuksien vähenemiseen. Keväällä 2022 vedenottamoiden raakavedestä tehtiin laajat määritykset. Aiempien vuosien tapaan muutamalla käytössä olevalla vedenottamolla todettiin pieniä pitoisuuksia torjunta-aineiden jäämiä tai VOC-yhdisteitä. 

Toiminnanharjoittajien pohjavesitarkkailuissa toiminnan vaikutuksia havaittiin selkeimmin tuotantoalueilla sijaitsevissa pohjaveden havaintopisteissä. Vanhojen kaatopaikkojen lähistöllä pohjavedessä todettiin mm. kohonneita metallien pitoisuuksia tai VOC-yhdisteitä. Useamman tarkkailualueen havaintoputkissa todettiin bensiinin lisäainetta MTBE:tä, jonka pitoisuudet olivat pääasiassa pieniä. Vuonna 2022 suoritettujen mittausten perusteella Lohjanharjun pohjaveden laatu oli enimmäkseen hyvää, vaikka kloridipitoisuudet ylittivät monin paikoin pohjaveden ympäristönlaatunormin.  

Lohjan kaupungilta yhteistarkkailuun osallistuivat vesihuoltolaitos, tekninen toimi / kaupunkitekniikka ja ympäristönsuojelu sekä 9 toiminnanharjoittajaa. Toiminnanharjoittajista mukana yhteistarkkailussa olivat Cembrit Production Oy (Swisspearl Tuotanto Suomi Oy v. 2023 alusta lähtien), Enics Finland Oy (GPV Finland Oy 8.2.2023 alkaen), Kreate Oy / Muijalan vanha teollisuuskaatopaikka, Lehmijärven Romu ja Rauta Oy, Kerabit Oy / bitumikatetehdas, Peab Industri Oy / Muijalan asfalttiasema, Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Oy, Rudus Oy / betonituotetehdas ja Swerock Oy / Lohjan betoniasema. Tarkkailun toteutuksesta vastasi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).   

Yhteistarkkailun tulokset on raportoitu Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisusarjassa.

Julkaisu: Lohjan pohjavesien yhteistarkkailu vuonna 2022

Lisätietoja:  

Auli Kokkonen 
johtava ympäristötarkastaja  
Lohjan kaupunki / ympäristönsuojelu  
auli.kokkonen@lohja.fi  
050 548 1157

Jari Hakala 
Käyttöpäällikkö 
Lohjan kaupunki Palvelutuotanto / Vesilaitos 
jari.hakala@lohja.fi 
050 047 5078 

Katriina Nummela
ympäristöasiantuntija
katriina.nummela@luvy.fi
044 528 5009

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on riippumaton yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaatio Länsi-Uudellamaalla. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vesiensuojelun ja siihen läheisesti liittyvän yleisen ympäristönsuojelun edistäminen toiminta-alueellaan.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.