Valitse sivu

Kuva: Kahvimaan kohdalla Risupakanjoki virtaa peltojen ja laidunten välissä. (LUVY / Virve Ståhl)

Siuntionjoen kunnostus 2020–2022- ja LUMME-hankkeissa jatketaan Risupakanjoen vesiensuojelurakenteiden ketjua. Tavoitteena on saavuttaa riittävä valumavesien käsittelyteho Risupakkajoella. Kahvimaantien sillan molemmin puolin rakennetaan kaksitasouomia ja hieman alavirtaan päin luhtakosteikko. Työt toteutetaan säiden salliessa elokuussa 2022. Siuntionjoen kunnostus 2020–2022- ja LUMME-hankkeita koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).

Toteutettavat kohteet sijaitsevat alavalla peltoalueella, joka on muodostunut osin Karhujärven pinnan laskemisen jälkeen. Peltolaakson keskellä Risupakanjoki virtaa suorassa, syvässä ja jyrkkäreunaisessa uomassa. Tulvien aikoina joen vedet nousevat paikoin pelloille. Kohteissa toteutetaan vesiensuojelukosteikko ja kaksitasouomia, joiden tavoitteina on parantaa veden laatua ja tukea biologista monimuotoisuutta sekä vähentää puron tulvimista pelloille.

“Tänä kesänä toteuttavat kohteet ovat hieno jatkumo jo rakennetuille Risupakanjoen kosteikoille.” sanoo asiantuntija Virve Ståhl. “Suurelta valuma-alueelta tulevat vedet vaativat puhdistuakseen moninaisia vesiensuojelukeinoja, joita nyt täydennetään kaksitasouomilla ja luhtakosteikolla.” Ståhl jatkaa.

Kaksitasouoman perustamisella tarkoitetaan veden nopeaa poisjohtamista varten valtaojamaiseksi, suoraksi, jyrkkäreunaiseksi ja syväksi, muotoillun uoman palauttamista luonnontilaisempaa muistuttavaksi tulvatasanteelliseksi uomaksi. Kahvimaan kaksitasouomat rakennetaan yksipuolisina tulvatasanteina, jotka sijoittuvat vaihdellen kummallekin puolelle uomaa. Tulvatasanteen ja säilyvän pellon välinen luiska toteutetaan loivana. Kaksitasouomassa kasvillisuuden annetaan kehittyä häiriöttä. Uoman leventäminen, penkkojen loiventaminen ja kasvipeitteisyyden lisäys tasaavat virtaamia, ehkäisevät eroosiota, puhdistavat vettä ja luovat elinympäristöjä mm. hyönteisille, linnuille ja sammakoille .

Luhtakosteikko perustetaan herkästi tulvivalle pellolle Risupakanjoen varteen. Kosteikko perustetaan peltoalueelle kaivamalla kosteikkoallas sekä veden kulkureitit. Kosteikot viivyttävät vettä, tasaavat tulvia ja kuivuutta, sekä ehkäisevät eroosiota. Ne myös puhdistavat vettä pidättämällä kiintoainesta ja sen mukana kulkeutuvia ravinteita ja moninaisia haitallisia aineita. Rakennetut vesiensuojelukosteikot monipuolistavat maisemaa ja luovat elinalueita muun muassa linnustolle, sammakkoeläimille ja vesiselkärangattomille. Pölyttäjähyönteiset hyötyvät kosteikoilla erityisesti tulvaniittyjen kukkivista lajeista ja pajukoista. Kosteikko toteutetaan lehtipuuvaltaisena luhtakosteikkona, joka tulee tarjoamaan arvokkaan, vielä puutonta kosteikkoakin monimuotoisemman elinympäristön. Luhtapuustoon hiiltä sitoutuu vielä rehevää kosteikkokasvillisuutta enemmän. Kasvillisuuden varjo viilentää vettä.

Lisätietoja:

Juha-Pekka Vähä
hankepäällikkö
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota rahoittavat vuosina 2019–2024 alueen kunnat: Vihti, Lohja, Siuntio, Inkoo ja Kirkkonummi, sekä Rosk’n Roll Oy Ab ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Ympäristöministeriö rahoittaa Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota vuosina 2019–2022 vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % toteutuneista kustannuksista. Lisäksi visiota on rahoittanut Uudenmaan virkistysalueyhdistys UUVI vuonna 2020–2021. Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 -hanke on osa Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota.

LUMME-hanke toteuttaa maa- ja metsätalouden kuormituksen hallintatoimenpiteitä, seuraa kunnostustoimien vaikuttavuutta sekä tarjoaa ajankohtaista tietoa vesiensuojelusta ja tukimahdollisuuksista Länsi-Uudenmaan maa- ja metsätalouden toimijoille. 

Hanketta rahoittavat alueellisten vesistövisioiden Lohikalat Karjaanjoelle 2030, Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki 2030 sekä Rannikkovesivisio 2050 ja Hiidenveden kunnostus -hankkeen kautta Länsi-Uudenmaan kunnista Lohja, Raasepori, Vihti, Kirkkonummi, Karkkila, Siuntio ja Inkoo. Lisäksi Hiidenveden kunnostus -hanketta rahoittavat HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä ja Karjaanjoen vesistön kalatalousalue. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % hankkeen toteutuneista kustannuksista vuosina 2022–2024.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.