Valitse sivu

Paikallinen taimen Siuntionjoen kunnostushankkeessa rakennetulla soraikolla. (LUVY / Joonas Tammivuori)

Siuntionjoen alkuperäisen taimenkannan tutkimukseen ja elinpiirin laajentamiseen myönnettiin 4000 euron rahoitus Nummelan jätevedenpuhdistamon kalatalousmaksuvaroista. Hankkeessa on tarkoitus kerätä näytteitä Siuntionjoen taimenista ja tutkia vaellusesteiden poiston vaikutusta joen taimenkantaan, sekä vauhdittaa taimenten elinpiirin laajentumista siirtoistutuksin vesistön sisällä. 

Siuntionjoki on yksi harvoista Suomen puolella Suomenlahteen laskevista joista, jossa vielä tavataan erittäin uhanalaista ja geneettisesti ainutlaatuista meritaimenta. Viimeisten vuosikymmenien aikana Siuntionjoen meritaimenen elinmahdollisuudet ovat kuitenkin merkittävästi heikentyneet johtaen taimenkannan voimakkaaseen taantumiseen. Taimenkannan elvyttämiseksi vesistöalueella on viimeisen kahdeksan vuoden aikana käynnistetty ja toteutettu useita vesistökunnostus- ja kalastonhoitotoimenpiteitä sekä tutkimuksia eri tahojen toimesta.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) tutkimushankkeessa taimenen poikasia sähkökoekalastetaan syksyllä 2023. Saadut taimenet mitataan, punnitaan ja niistä kerätään DNA-näytteitä tulevaisuuden geneettisiä tutkimuksia varten, jonka jälkeen suurin osa niistä palautetaan pyyntipaikkaansa. Osa poikasista kuitenkin siirretään vesistön sisällä kunnostetuille ja nykyisellään vajaatuottoisille alueille. Aiemmin siirtoistutuksia on toteutettu vuonna 2016, jolloin 164 eri alueilta pyydettyä taimenen poikasta siirrettiin kunnostetuille, mutta taimenista tyhjillään oleville alueille. Siirtojen myötä näillä kohteilla on tutkimuksissa havaittu säännöllistä taimenen lisääntymistä. 

”Siuntionjoen vesistön sisällä voidaan DNA-tutkimuksilla erottaa kaksi toisistaan eriytynyttä taimenkantaa. Vaellusesteiden yläpuolelle eristyksiin aikoinaan jäänyt ja mahdollisesti vaellusviettinsä kadottanut Kirkkojoen populaatio ja meriyhteyden säilyttäneen Siuntionjoen pääuoman populaatio. Kirkkojoen populaatio oli eristyksissä kahden nousuesteen yläpuolella vuoteen 2018 saakka, jolloin kahteen uoman katkaisseeseen patoon rakennettiin kalatiet. On mielenkiintoista nähdä, onko populaatioiden välillä tapahtunut luontaista geenivirtaa vaellusesteiden ohituksen jälkeen ja toisaalta edelleen vauhdittaa taimenten leviämistä vesistön sisällä aiempien rohkaisevien kokemusten myötä.” kertoo hanketta koordinoiva Joonas Tammivuori. 

Lisätietoja:  

Mikko Melasniemi
hanketyöntekijä
mikko.melasniemi@luvy.fi
050 598 5125

Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota rahoittavat vuosina 2019–2024 alueen kunnat: Vihti, Lohja, Siuntio, Inkoo ja Kirkkonummi, sekä Rosk’n Roll Oy Ab ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Ympäristöministeriö rahoittaa Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota vuosina 2019–2022 vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % toteutuneista kustannuksista. Lisäksi visiota on rahoittanut Uudenmaan virkistysalueyhdistys UUVI vuonna 2020–2021. Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 -hanke on osa Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.