Välj en sida

Bild: Vattenkvaliteten i Sjundeå å följs som ett led i projektet Sjundeå å 2030.

Förorsakar ösregnet en grumlighetstopp i ån? Hur påverkar värmeböljan vattentemperaturen i åvattnet? Hur varierar vattenkvaliteten under olika årstider? Västra Nylands vatten och miljö rf:s projekt följer med vattenkvaliteten vid mätpunkter i fem rinnande vatten. Aktuella mätresultat är nu tillgängliga för alla intresserade.

Mätanläggningarna sparar vattenkvalitetsinformation för varje dag med en halv timmes mellanrum. Resultaten kan hittas via Vattnens kvalitet -nätsidan.

Projektet för restaurering av Hiidenvesi sjö samlar in information om vattenkvalitet till grund för planering av restaurering

Projektet för restaurering av Hiidenvesi sjö har följt med vattenkvaliteten vid tre mätpunkter sedan maj 2020. Två mätare har installerats i de två största åarna som rinner ut i Hiidenvesi sjö: Vanjoki och Olkkalanjoki. Målet är att få en exaktare helhetsbild av den yttre belastning som kommer till Hiidenvesi och dess variation mellan olika årstider och år.

Den vattenkvalitetsmätare som installerats i den mindre lantbruksfåran, har igen knutits till uppföljning av pilotförsöket med markförbättringsmedel inom projektet för restaurering av Hiidenvesi sjö. Under detta sprids strukturkalk eller markförbättringsfiber som stärker markens kornstruktur ut på åkerområden för att minska belastningen. Mätaren samlar in vattenkvalitetsinformation  före och efter behandlingen av åkrarna, så att det går att uppskatta åtgärdens inverkan.

Övervakning av vattenkvaliteten i Sjundeå å

En kontinuerligt fungerande vattenkvalitetsmätare installerades i det nedre loppet av Sjundeå ås vattendragsystems huvudfåra i april 2019, så en del övervakningsresultat har redan analyserats. Vintern 2019-2020 var exceptionellt varm och utgående från observationerna är i synnerhet informationen från december 2019 värd att notera: då var fosfornivån i fåran 101 % högre än i medeltal och också kvävenivån 70 % högre, jämfört med Finlands miljöcentrals datamodellering av den föregående åttaårsperioden. ”Det är också möjligt, att belastningstopparna till följd av klimatförändringen i fortsättningen alltmer infaller under midvintern än under snösmältningstiden”, konstaterar projektchef Anu Suonpää-Espinola. Den kontinuerliga mätningen gör det möjligt att övervaka toppar i belastningen, så det är möjligt att också följa med belastningseffekterna av ösregn med metoden.

Utgående från den mätinformation som erhållits från Sjundeå å, går det allmänt att se att vattnet i fåran härstammar från mycket näringsrika sjöar, som i huvudsak får sitt vatten från avrinningsområden som belastats av skogs- och lantbruk samt glesbygd. En kontinuerlig mätning gör det möjligt att följa trender under långa tidsintervall, så det är möjligt att följa effekterna av vattenskyddsåtgärder inom hela avrinningsområdet.

Inom projektet Sjundeå å 2030 har det under åren 2019–2020 gjorts ett omfattande planeringsarbete för att minska på belastningen. Det har bl.a. planerats våtmarker till avrinningsområdet, och för Sjundeå ås källsjöar Petäjärvi och Hepari har utarbetats täckande vård- och restaureringsplaner. Härnäst blir vård- och restaureringsplanerna för Björnträsket och Enäjärvi klara. Under sensommaren och hösten görs också konkreta åtgärder för att minska på belastningen, då våtmarker ska byggas och strukturkalk spridas ut på åkrarna.

I Freshabit-projektet följs vattenkvaliteten i flodpärlmusselåar

Målet med det av LUVY koordinerade Freshabit-projektet i Karisån, är att rädda den kämpande population av flodpärlmussla som finns i vattendraget. Det som blivit aktuellt i projektet är ett försök att föda upp små musslor i sina hemvattendrag. Målet med försöket är att reda ut omgivningsförhållanden och möjligheter för senare återinplanteringar. Under projektet övervakas vattenkvaliteten dels via en kontinuerligt fungerande mätare, dels via traditionell vattenprovtagning. Vattenkvaliteten övervakas i både Svartån och Vihtijoki.

Uppföljning av vattenkvaliteten finansieras av projektperiodens finansiärer för projekten. Tilläggsfinansiering har erhållits från miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd med 50 % finansieringsandel för åtgärder inom projekten för restaurering av Hiidenvesi sjö och Sjundeå å 2030.

Tilläggsuppgifter:


Anu Suonpää-Espinola
projektchef, vattendragssakkunnig
LUVY
anu.suonpaa-espinola(at)luvy.fi
050518237

Freshabit-projekt:
Juha-Pekka Vähä
projektchef
LUVY
juha-pekka.vaha(at)luvy.fi
04577507727