Välj en sida

Den mittersta våtmarksbassängen i medlet av november 2021 innan kontakten med ån öppnades.

Sjundeå å restaurering 2020–2022 -projektet och miljöorganisationen WWF låter bygga en våtmarksbassäng intill Risubackaån. Man har redan tidigare byggt två bassänger intill ån. Dessutom öppnar man under vintern 2022 kontakten till ån för de två bassänger, som byggts under senast vinter. Målsättningen är, att förbättra åns vattenkvalitet samt att höja de översvämningskänsliga åkrarnas användbarhet.

Man har inom Sjundeå å 2020–2022 -projektet uppgjort en restaureringsplan för nästan samtliga sjöar, vars ekologiska skick är sämre än bra. Man har för Björnträsk, dit Risubackaån rinner, som en av de viktigaste restaureringsåtgärderna föreslagit, att minska den yttre diffusa belastningen med hjälp av vattenskyddsvåtmarker. Vattenskyddsvåtmarkerna renar det vatten, som rinner genom dem. De erbjuder översvämningsvolymer samt minskar flödet och på det sättet minskar de också risken att vatten svämmar över åkrarna samt dessutom minskar erosionen i fåran och på åkrarna. Våtmarkerna gör också landskapsbilden mera mångformig samt skapar eller återställer gamla levnadsmiljöer för olika arter.

Kedjan av våtmarker ligger i Risubackaåns nedre del i en lågt belägen ådal. Ån har inom planeringsområdet rätats ut i ett tidigare skede och den har också muddrats. Av den orsaken saknas en naturlig skyddszon samt översvämningsplatåer. Ådalens åkrar dränks regelbundet. Områdets markanvändning, jordarter som lätt sköljs iväg samt de låglänta åkrarnas lutning ökar belastningen av fasta partiklar och näringsämnen på det nedanför liggande Björnträsket. Våtmarkskedjans två översta bassänger grävdes i februari 2021. För att minimera belastningen med fasta partiklar öppnas kontakten till ån först under därpå följande vinter dvs. vinter 2022. Samtidigt bygger man vattenstyrande konstruktioner av trä i Risubackaån, som styr vattnet att rinna genom våtmarkerna vid tider med små flöden.

Under vintern 2022 bygger man också våtmarkskedjans sista och största våtmarksbassäng som ligger i åns nedre del nedanför de redan byggda bassängerna. Den lägsta våtmarksbassängen grävs på samma sätt i längdriktning i förhållande till ån som en omfartsrutt. Grävmassorna sprids på en del av ett åkerskifte, vilket innebär, att nivån på den delen av åkerns om odlas höjs. Den nedersta våtmarken grävs färdig med undantag av vattnets in- och utgångsrutter.  Anslutningen till ån förverkligas under därpå följande år. Inom VALUTA-projektet bygger man våtmarker bland annat i Ingå-, Ingarskila- och Sjundeå ås områden.

”Som operatörer inom samma område främjar samarbetet med LUVY vårt gemensamma mål, vattendragens goda ekologiska tillstånd. Man kan inte betona samarbetets betydelse inom vattenskyddet för mycket. Det är fint att vara med i förverkligandet av denna våtmark”, gläds WWF:s skyddsexpert Viivi Kaasonen.

Våtmarker anläggs på åkrar på det sättet, att varje enskild markägares åkerskifte bildar en egen våtmarkshelhet, som sedan är en del av en större helhet, bestående av åns vattenskyddsvåtmarker. Ytan av våtmarkerna, som nu förverkligas och består av en våtmarkskedja på 3 våtmarker inklusive skyddszoner och öppna sänkor, är nästan 6 ha. Våtmarkerna som nu förverkligas i det första skedet utgör lite över 0,1 % av Risubackaåns avrinningsområde. Målet på över 0,5 % av tillrinningsområdet försöker man uppnå då de följande våtmarksprojekten går vidare. ”Det redan uppnådda 0,1 % av tillrinningsområdet är ur vattenskyddsperspektiv sett mycket betydelsefullt”, betonar LUVYs sakkunniga Virve Ståhl.

Tilläggsuppgifter:

Virve Ståhl
asiantuntija
LUVY
virve.stahl@luvy.fi
050 447 4993

Anu Suonpää-Espinola
hankepäällikkö
LUVY
anu.suonpaa-espinola@luvy.fi
050 501 823

Viivi Kaasonen
skyddsexpert
WWF Suomi
viivi.kaasonen@wwf.fi
050 471 9785

Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen finansieras under åren 2019–2024 av kommunerna: Vichtis, Lojo, Sjundeå, Ingå och Kyrkslätt samt Rosk’n Roll Oy Ab och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet finansierar Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen under åren 2019–2022 till 50 % av de förverkligade kostnaderna med medel ur vattenskyddets effektiveringsprogram. Dessutom har Föreningen Nylands friluftsområden UUVI deltagit i finansieringen av projektet 2020–2021. Projektet Restaureringen av Sjundeå å 2020–2022 är en del av Sjundeå å 2030-vattendragsvisionen.

WWF:s VALUTA-projekt är finansierat av Miljöministeriets Vattenskyddets effektiveringsprogram. WWF:s egenfinansiering på 50 % täcks med medel från en donation från Lassi Leppinens stiftelse.