Välj en sida

Utredningen är en del av avloppsvattensystemets dokumentation. (LUVY / Virve Ståhl) 

Funktionen i det fastighetsvisa avloppsvattensystemet och reningen av avloppsvattnet ligger på fastighetsägarens ansvar. En korrekt uppdaterad dokumentation av systemet och dess drifts- och servicedirektiv gynnar driften av systemet. Dessutom är det viktigt att dokumentationen är i skick i samband med byte av ägare.   

Miljöskyddslagens paragraf 16 reglerar avloppsvattenbehandlingen och avledandet i områden utanför avloppsvattennäten. Förutom reningskraven, sätter lagstiftningen också krav på dokumenteringen av avloppsvattensystemen. Alla fastigheter, där det bildas avloppsvatten, bör ha en utredning över avloppsvattensystemet. Dessutom bör det på fastigheten finnas drifts- och underhållsdirektiv för avloppsvattensystemet.  

Utredningen av avloppsvattensystemet innehåller uppgifter om platserna där avloppsvatten uppstår, avloppsvattensystemets delar och utsläppsplatsens placering samt en uppskattning av avloppsvattenmängden och -kvaliteten jämte argument. Dokumenten förvaras i fastigheten och de uppvisas på anmodan för den övervakande myndigheten. Ett färdigt botten för utredningen hittas på Förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland rf:s Avloppsvattenguide-sidor. Den ifyllda utredningen uppfyller fastighetsägarens skyldighet att känna till systemet. Med hjälp av uppdaterade dokument gällande avloppsvattensystemets konstruktioner och underhåll, överförs uppgifterna i samband med försäljningen av fastigheten från en ägare till en annan. Ifall man har uppgjort en plan för avloppsvattensystemet behövs ingen utredning.  

Det är viktigt, att avloppsvattensystemet sköts och underhålls på rätt sätt, för att vattnet skall renas som planerat. Tillverkaren av apparaturen levererar tillsammans med avloppsvattenbehandlingssystemet även drifts- och skötselinstruktioner. I Avloppsvattenguiden har man också samlat de vanligaste avloppsvattensystemens drifts- och underhållsinstruktioner. Instruktionerna bör följas noggrant, för att man skall uppnå det reningsresultat som tillverkaren har angivit. Systemets årsservicen kan även köpas genom ett serviceavtal, men det befriar inte fastighetsägaren från att följa med systemet kontinuerligt och reagera på överraskande situationer. Det är också bra att föra servicedagbok över de serviceåtgärder som gjorts.

Glesbygdsavloppsvattenprojektets rådgivare ger råd i frågor som gäller glesbygdens avloppsvattenhantering. De nås på telefonnumret 045 7750 7725 (tisdagar och onsdagar kl. 9–15) samt per e-post hajavesineuvonta@luvy.fi

Tilläggsuppgifter: 

Virve Ståhl
grundvattensakkunnig, projektkoordinator
virve.stahl@luvy.fi
050 447 4993

Västra Nylands glesbygdsavloppsvattenprojekt strävar till, att främja behandlingen av glesbygdens avloppsvatten i samarbete med kommunerna. Områdets 8 kommuner deltar i projektet som finansiärer: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet koordineras av LUVY. Projektet är en del av de västnyländska kommunernas glesbygdsavloppsvattenstrategi 2022–2026. Projektets finansiering kommer från områdets kommuner.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.