Välj en sida

Bild: Avloppsvattenbehandling och det skick är bäst uppfattat på plats i fastigheten tillsammans med invånaren.

Övergångsperioden för förnyandet av otillräckliga avloppssystem som ligger på känsliga områden upphörde 31.10.2019. Avloppsvattenprojektets rådgivare hjälper till om systemet ännu inte är sanerat eller ifall det är oklart om övergångsperioden gäller ifrågavarande situation.

Enligt miljöskyddslagen borde avloppsvattenbehandlingen på känsliga områden motsvara lagstiftningens grundnivå från och med 31.10.2019. Grundvatten- och strandområden beräknas vara känsliga områden. Ifall byggnaden producerar avloppsvatten max 100 m från vattendrag eller hav eller är beläget på grundvattenområde hör fastigheten i fråga till övergångsperioden. Det är bra att notera att städernas och kommunernas miljöskyddsföreskrifter tar i beaktande lokala förhållanden och kan ha strängare begränsningar gällande miljöskyddslagstiftningen på känsliga områden. Dessutom kan vattentoaletter vara förbjudna på strandområden. Utanför känsliga områden bör avloppssystemet förnyas senast då det görs vattensystem, andra större renoveringar eller vissa korrigerings- eller förändringsarbeten som kräver lov, ex. en ny vattentoalett byggs, på fastigheten.

Avloppsvatten som uppkommer vid boende innehåller mycket näringsämnen, organiskt ämne som använder syre samt tarmbakterier. Ett fungerande avloppssystem minskar hygienskador på boendemiljön och stränderna samt minskar strändernas övergödning. Ett system som är bra gjort höjer fastighetens värde och skyddar brunnsvattnet mot förorening. Man behöver inte bli ensam med tankarna om lämplig behandling av avloppsvatten. ”Denna höst är ett ypperligt tillfälle att få avgiftsfri och opartisk rådgivning för att uppdatera avloppssystemet. Det går att beställa karterings- och rådgivningsbesök till fastigheten av rådgivarna i avloppsvattenprojektet, eller fråga råd på telefon eller via e-post”, berättar projektkoordinator Virve Ståhl. Rådgivarnas kontaktuppgifter finns på projektets hemsida www.luvy.fi/sv/projekt/glesbygdens-avloppsvatten/. På grund av coronasituationen utförs fastighetsbesöken endast utomhus och rekommendationen om skyddsavstånd samt -utrustning efterföljs. Oberoende av hur besöket förverkligas gås den nuvarande situationen i avloppsvattenbehandling igenom, en bedömning av avloppssystemets förnyelsebehov och råd för att förbättra och underhålla systemet ges under rådgivningstillfället.

Vid vissa situationer i livet kan det vara omöjligt att förnya avloppssystemet. På områden som är känsliga för förorening har fastighetsägaren möjlighet att ansöka om undantag av behandlingskraven för hushållsvatten. Kommunens miljöskyddsmyndighet kan bevilja undantag för högst fem år åt gången på basen av ansökan. Undantaget kan beviljas enligt livssituationen och man kan fortfarande ansöka om undantaget trots att det är en tid sedan övergångsperioden upphörde gälla. Blanketten för ansökan om undantag med dess bilagor finns på www.luvy.fi/sv/projekt/glesbygdens-avloppsvatten/blanketter.  Fastigheter som är befriade från förnyelsen på basen av åldersundantaget är de fastigheter vars ägare är födda före 9.3.1943 och är fastbosatta på fastigheten. Åldersundantaget gäller alltså inte fritidsbosättning.

Glesbygdens avloppsvattenprojekt i västra-Nyland är en fortsättning på LINKKI-projektet som fungerade under åren 2009–2019 och vars målsättning var att främja avloppsvattenhanteringen på glesbygden i samarbete med kommunerna. I finansieringen av glesbygdens avloppsvattenprojekt deltar områdets åtta kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet anslöts till strategin för de västnyländska kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten åren 2014–2021 och den koordinerades av Västra Nylands vatten och miljö r.f. Tilläggsinformation om avloppsrådgivningen på glesbygden finns på projektets hemsidor www.luvy.fi/sv/projekt/glesbygdens-avloppsvatten.

Tilläggsuppgifter:

Virve Ståhl
Projektkoordinator
LUVY
virve.stahl(at)luvy.fi
0504474993