Välj en sida

Bild 1. Man planerar att inleda vårdfiske i Hiidenvesi. Bilden är från sjön Kaljärvi år 2022. (LUVY / Karoliina Salmela)

Naturresursinstitutet förverkligade år 2022 ett provfiske med nät i Hiidenvesi, och det sammanhänger med EU:s vattenpolitiska ramdirektivs (VPD) uppföljning av fiskbestånden. De områden som kontrollerades var fjärdarna Kiihkelysenselkä och Mustionselkä. På basen av resultaten beräknade man Hiidenvesi sjös ekologiska status gällande fiskbestånden. För första gången under Hiidenvesis VPD-uppföljningshistoria (2007) steg statusen från måttlig till god (Bild 1). Till det bidrog det faktum, att fjärden Mustionselkäs status steg från otillfredsställande till måttlig. Fjärden Kiihkelyksenselkäs status förblev god, vilket den har varit under hela uppföljningshistorian.

Bild 2. Hiidenvesiis ekologiska status gällande fiskbeståndet har stigit till en aning över klassen god (Sairanen 2023).

Fjärden Mustionselkäs klassificering förbättrades huvudsakligen genom att antalet mörtfiskar har minskat. Deras biomassa var ändå ännu mycket stor i nätfångsterna (kuva 2).

“Efter det att man avslutat vårdfisket i Hiidenvesi år 2005 steg fjärdens biomassaenhetsfångst till 5–6 kg per nät och den har hållits på ungefär den nivån under största delen av 2010-talet. Det faktum att antalsenhetsfångsten sjunkit under de senaste åren medan biomassaenhetsfångsten hållits hög, beror delvis på ett förändrat förhållande mellan de olika mörtfiskarna. De små mörtarna och löjorna har minskat betydligt medan antalet stor braxen, björkna, samt faren har tagit över”, konstaterar Västra Nylands vatten och miljö rf:s (LUVY) vattendrags och fisksakkunniga Jussi Vesterinen.

Bild 3. Mängden fiskar i Mustionselkä har sjunkit, men totalvikten har stigit, vilket märks av att medelvikten för fiskarna i nätfångsterna har stigit betydligt (Sairanen 2023). De stora exemplaren av braxen, björkna och faren har ökat.

Hiidenvedesi restureringsprojektet har för avsikt, att under hösten utföra provfiske med not samt undersöka Mustionselkä och Kyrksjön med hjälp av sned ekolodning. Denna vår har man gjort gäddyngelkarteringar i stor utsträckning inom hela sjöns område. Inom Effektiviseringsprogrammet för vårdfisket i Nyland gör man upp en ny vårdfiskeplan för Hiidenvesi sjö.

“Först ämnar man höra ägarna av vattenområdena gällande vårdfisket. Vårdfisket i Hiidenvesi har en tioårig och väl dokumenterad historia, vilken man kan utnyttja då man uppgör den nya planen. Efter de,t att vårdfisket avslutats, har man inom projektet samlat in tilläggsinformation gällande näringsväven, rovfiskarnas situation samt den inre belastningen. Undersökningarna av gösens och gäddans födoanvändning klar under detta år. Man reder också ut möjligheterna att restaurera gäddans reproduktionsområden, inom de områden där den invasiva växten jättegröe förekommer. Ifall man igen inleder näringskedsrestaureringar (vårdfiske) lönar det sig att utföra det med beaktande av tidigare lärdomar samt huvudsakligen i de östra bassängerna. Ett realistiskt mål kunde vara att förbättra fiskbeståndens tillstånd,” konstaterar Vesterinen.

Den inre belastningen med fosfor spelar under åren 2023–2025 en central roll inom Hiidenvesi restaureringsprojekt. I de grunda och mörtdominerade östra bassängerna är den inre belastningen mer än 10-falt större än den yttre belastningen. Men å andra sidan är nog även den yttre belastningen fortfarande mycket stor.

“Hiidenvesi dras med många problem till följd av det stora tillrinningsområdet samt den kraftiga inre belastningen. Det är fortfarande mycket viktigt, att minska den yttre belastningen, men det förutsätter ett svårt och långvarigt arbete. Dessutom ökar klimatförändringen avrinningen och belastningen. Man måste kanske överge tankemodellen, där man först försöker bemästra den yttre belastningen innan man tar tag i den inre belastningen. Det kan vara behövligt att man utför åtgärder för att minska båda samtidigt”, tillägger Vesterinen.

Källa:

Sairanen, S. 2023. Hiidenveden verkkokoekalastukset vuonna 2023. Luonnonvarakeskus. Julkaisematon raportti.

Tilläggsuppgifter:

Juha-Pekka Vähä
projektchef
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

Hiidenvesi restaureringsprojekt 2023–2025 finansierades av områdets kommuner: Vichtis, Lojo, Högfors och Loppis samt Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Svartå vattendrags fiskeriområde och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet har finansierat projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2023–2025.

Västra Nylands effektivering av vårdfisket-projekt finansieras via Hiidenvesi– och Sjuneå å 2030 -vattendragsvisionerna av kommunerna Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå, Vichtis och Loppis samt Rosk’n Roll Oy Ab och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Avtalsfinansiärer för Hiidenvesi restaureringsprojekt är dessutom Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM och fiskeriområdet Karjaanjoen vesistön kalatalousalue.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.