Välj en sida

Bild: En våtmark som byggts av Hiidenvesi restaureringsprojektet.

Västra Nylands vatten och miljö har fått tre positiva finansieringsbeslut för restaureringsprojekt av vattendrag inom Sjundeå ås, Hiidenvesi sjös och Veikkola vattendraggsystem. Miljöministeriet finansierar projekt ur programmet för effektiverat vattenskydd.

Nylands NTM-central har beviljat mycket betydande bidrag till restaurering av vattendrag inom Västra Nyland ur miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd. ”Framgången för LUVY och föreningens medlemskommuner vid finansieringsansökningen är en fantastisk nyhet! Det finns ett stort behov av vattendragsrestaurering inom Västra Nyland och nu får vi ett stort bidrag till arbetet. Den fleråriga grundfinansiering som tillhandahålls av de ständiga finansiärerna av våra projekt för restaurering av vattendragen, såsom kommunerna, har gjort det möjligt att få tilläggsfinansiering till området”, gläder sig verksamhetsledare Jaana Pönni.

Inom projektet Sjundeå å 2030 restaureras vattendragens avrinningsområden för Sjundeå å – en å som rinner ut i Östersjön

För projektet Sjundeå å 2030 beviljades 429 000 euro ur programmet för effektiverat vattenskydd för åren 2020-2022 för förverkligande av restaureringsåtgärder i Sjundeå å och vattendragen inom åns avrinningsområde. Vattendragsvisionen för en livskraftig och hinderfri Sjundeå å (2019-2024) strävar som namnet säger till ett bättre tillstånd i Sjundeå ås vattendrag, till bevarande av naturvärden och livsmiljöer, till avlägsnande av vandringshinder, samt till främjande av möjligheter till rekreations- och nyttobruk. Inom projektet görs bl.a. tilläggsundersökningar av sjöarna inom avrinningsområdet och utgående från dem uppdateras restaureringsplaner, utförs restaureringar av rinnande vatten och stöds kontrollen av belastning från lantbruk genom anläggning av våtmarker och behandling av åkerområden med markförbättringsmedel. Effekterna av åtgärderna uppföljs också med både fortlöpande mätningar och traditionella provtagningar.

Finansiärer för projektet Sjundeå å 2030 är kommunerna inom avrinningsområdet: Sjundeå, Vichtis, Kyrkslätt, Lojo och Ingå, samt Rosk’n Roll Oy Ab och Västra Nylands vatten och miljö rf.

Stöd för minskning av belastning och för uppföljning inom restaurering av Hiidenvesi sjö

Nylands NTM-central beviljade en tilläggsfinansiering på sammanlagt 325 950 euro ur programmet för effektiverat vattenskydd till projektet för restaurering av Hiidenvesi sjö för åren 2020-2022. Målet är, att med hjälp av finansieringen begränsa belastningen som kommer ut i Hiidenvesi sjö, bl.a. genom att anlägga våtmarker och genom att behandla åkerområden med markförbättringsmedel. Inom projektet implementeras restaureringsplaner för andra sjöar inom avrinningsområdet, uppföljs resultatet av restaureringsarbetet och utreds mekanismerna bakom den inre belastningen i Hiidenvesi sjö närmare.  

Finansiärer för Hiidenvesi sjös restaureringsprojekt är kommunerna i området: Vichtis, Lojo, Högfors, och Loppis, samt samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Karisåns vattendragssystems fiskeriområde och Västra Nylands vatten och miljö rf.

Inom Veikkola vattendragsprojekt går man till botten med den inre och yttre belastningen

Målet med Veikkola vattendragsprojekt är ett målmedvetet långsiktigt restaureringsarbete av vattendragen inom Veikkola-området i norra Kyrkslätt, för att förbättra vattenkvaliteten och det ekologiska tillståndet. Projektet fick 60 000 euro i stöd för åtgärderna år 2020 från Nylands NTM-central ur programmet för effektiverat vattenskydd.

Inom projektet, som fokuserar sig på sjöarna Lamminjärvi, Perälänjärvi och Kaljärvi samt deras avrinningsområden i norra Kyrkslätt, genomförs bl.a. effektiverat fiske och åtgärder för rovfisk, undersöks nivån hos den inre belastningen och möjligheter till minskning av den, främjas nyttobruket av fiskefångsten, undersöks mängden kontaminerande ämnen i fisk, minskas den yttre belastningen samt förverkligas borttagning av vandringshinder och restaurering av fåror.

Projektets egenfinansiering kommer från Kyrkslätts kommun och med i projektets styrgrupp sitter Kyrkslätts kommun, affärsverket Kyrkslätts Vatten, Kirkkonummen Veikkolan vesiensuojeluyhdistys KIRVES ry, Pohjoisen Kirkkonummen yhteisen vesialueen osakaskunta, Nylands NTM-central och Västra Nylands vatten och miljö rf.

Tilläggsuppgifter:

Jaana Pönni
verksamhetsledare
LUVY
jaana.ponni(at)luvy.fi
0505751738