Välj en sida

I samband med samkontrollens bottendjursundersökning observerade man en ny invasiv art i Pickalaviken, en vattengråsuggart (Sinelobus vanhaareni).

Samkontrollrapporten för år 2020 gällande Sjundeå å och Pickalaviken har blivit klar. I samkontrollerna kontrollerar man punktbelastarnas inverkan på vattendraget på basen av deras miljötillstånds åligganden. I kontrollen deltog även frivilliga aktörer. År 2020 var ett år med mera omfattande undersökningar, då man utöver vattenkvaliteten även undersökte biologiska parametrar såsom bottenlevande djur, kiselalger och fiskbestånden under åren 2016-2020. Sjundeå å vattendragets och den nedanför liggande Pickalavikens samkontroller har rapporterats i en gemensam rapport allt sedan år 2017, vilket ger en bra bild av avloppsvattenbelastningens effekter i området samt områdets allmäntillstånd.  

Det ovanligt milda och regniga vädret under år 2020 kunde ses i vattenkvalitetsresultaten. I fiskeenkäten rapporterades, att eutrofieringsrelaterade problem stör fisket i Björnträsk. Fångstens sammansättning var ändå rätt bra, trots att fiskbeståndet domineras av mörtfisk och fiskens kvalitet på basen av organoleptiska tester är något sämre än i jämförelseområdet i sjön Poikkipuoliainen. Den största delen av näringsbelastning på Sjundeå å:s vattendrag bestod av den diffusa belastning, som kommer från åkrarna. Den punktvisa belastningens andel av den totala belastningen var liten. Den punktvisa kvävebelastningen är emellertid betydande i Risubackaån och de vatten, som rinner till Björnträsket. Effekterna av punktbelastningen kunde märkas i närheten av punktbelastarna: vattenkvaliteten och de biologiska parametrarna indikerade ställvis dåligt tillstånd speciellt i Risubackaån och Kivikoskibäcken.  Sjöarna Björnträsk, Tjusträsk och Vikträsk, som ingick i kontrollen är grumliga, frodiga och de lider tidvis av låga syrehalter i de djupare vattenskikten. Vad beträffar klorofyll-a halterna, kan man se en lätt stigande trend i Sjundeå å:s sjöar under en längre period (2000-2020).

I Pickalaviken var punktbelastningens andel liten och största delen av belastningen kom från Sjundeå å området via Pickalaån. Inverkan av Pickalaåns grumliga och näringsrika vatten sågs i åmynningen som en försämrad vattenkvalitet jämfört med läget vid Pickalavikens övriga provtagningsplatser.  Vikens närings- och klorofyll-a-halter var en aning högre än under föregående kontrollperiod (2012-2015).   I närheten av punktbelastarna var vattnets hygieniska kvalitet tidvis försämrad. I samband med bottendjursundersökningarna påträffade man två för Pickalaviken nya främmande arter, en art av vattengråsugga (Sinelobus vanhaareni) och slamkrabba (Rhithropanopeus harrisii), men några större förändringar i bottendjurssammansättningen hade inte skett. I fiskundersökningen noterades att braxenbeståndet har ökat och sik fick man i någon mån, men gösfångsten var mycket liten. Även Östersjöns allmänna situation inverkar på den rätt öppna Pickalaviken och effekterna från punktbelastarna är svåra att särskilja från den totala belastningen samt de förändringar i vattendraget, som det varmare klimatet förorsakar.

I samkontrollen av Sjundeå å deltog under åren 2016-2020 Vichtis Nummela reningsverk, Rosk’n Roll Oy Ab, Skanska Infra Oy, Kiinteistö Oy Evitskogin Opisto, Sjundeå å:s vattendrags lantgårdar och som frivillig Suomen Sokeri Oy samt områdets kommuner Lojo, Sjundeå, Vichtis och Kyrkslätt. Skanska Infra Oy:s kontrollskyldighet upphörde år 2020. I Pickalavikens samkontroll deltog Prysmian Group Finland Oy, Oy Lival Ab, Nordic Aluminium och Suomen Sokeri Oy samt som frivilliga Sjundeå kommun och Oy Pickala Golf Ab.

Inom Sjundeå å området är den diffusa belastningen den största belastaren. För att minska den diffusa belastningen och för att förbättra Sjundeå å:s vattendrags tillstånd har man skapat En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030-vattendragsvion, som strävar till ett gott tillstånd i vattendragen fram till år 2027 i enlighet med vattenskyddets ramdirektiv. Sjundeå å 2030-vattendragsvisionen förverkligar Sjundeå å:s restaureringsprojekt, inom vilket man utför konkreta åtgärder för att minska den diffusa belastningen samt följer med effekterna av åtgärderna.

Pickalaviken har valts till ett restaureringsobjekt i Kustvattenvisions-projektet. I projektet har man som mål, att finna en gemensam strävan att förbättra kustvattnens tillstånd i västra Nyland samt att utföra konkreta restaureringsåtgärder.

Tilläggsuppgifter:

Anu Suonpää-Espinola
vattendragssakkunnig
Sjundeå å restaureringsprojekt
anu.suonpaa-espinola@luvy.fi
050 501 8237

Heidi Tanttu
vattendragssakkunnig
heidi.tanttu@luvy.fi
045 7884 2875