Välj en sida

Vårdfiskefångsten i sjön Hepari under våren. Under tider, då luftens och vattnets temperatur är sval, håller sig fångsten bättre användbar som livsmedel, och smakfel till följd av blågröna alger förekommer inte lika allmänt som under sensommaren.

Projekten Västra Nylands vattendragrestaureringsnätverk och Effektiveringsprogrammet för vårdfisket 2021–2023, som inleddes år 2021, arrangerade i början av sommaren, 9.6, en träff för de berörda parterna för främjandet av vidareförädling av mörtfiskarna i Nyland. Webbinarie-evenemanget samlade totalt 21 personer intresserade av ämnet samt aktörer, som verkar inom vattenskyddet, fiskerihushållningen och livsmedelstjänster.

Vid evenemanget presenterade Västra Nylands vatten och miljö rf:s (LUVY) sakkunniga Katja Pellikka och Jussi Vesterinen det nya vattendragsrestaureringsnätverks- och vårdfiskeprojektet, som koordineras av LUVY. Avsikten med Nylands vattenrestaureringsnätverk är, att främja och utveckla den regionala vattendragsrestaureringsnätverksverksamheten genom att samla de olika intressenterna från olika teman, genom att erbjuda sakkunnig- samt projekthjälp samt genom att aktivt informera om olika ärenden, såsom genom att ta fram resultat från det landsomfattande vattendragsrestaureringsnätverket. Inom effektiveringsprojektet för vårdfisket utför man inte enbart vårdfiske i sjön Hepari i Kyrkslätt utan man letar även efter och utvecklar olika metoder för att effektivera vårdfisket samt att främja nyttoanvändningen av fångsten.

Vårdfiske utförs i många övergödda sjöar i Nyland, men utnyttjandet av fångsten är tillsvidare i det närmaste obefintlig.  De finns en efterfrågan på fisken, men utmaningarna hänger bl.a. ihop med de säsongmässiga fångsterna samt logistiken.

”För att nå en lösning på situationen är det viktigt att samla kedjans aktörer allt från primärproducenterna till dem som förädlar vid samma bord. Det här finns med på bägge våra projekts agendor” konstaterar Vesterinen och Pellikka. Dessutom håller vi på med att planera ett internationellt projekt, där man skulle granska möjligheterna för utnyttjandet av fångsterna från vårdfisket.

Vid tillfället berättade verksamhetsledaren Marjo Tolvanen från Leader Sepran ESKO-fiskerigrupp om EMKR-finansieringsmöjligheterna i projekt, som främjar nyttoanvändningen av mörtfiskar. Projektchef Antti Kinnunen från Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) presenterade olika projekt gällande olika sätt för att nyttja mörtfiskarna, speciellt utvecklandet av logistiken och fiskens  värdekedja. Dessutom presenterade utvecklingschef Tero Forsman från Pyhäjärvi-institutet flera projekt, som sammanhänger med vårdfiske, där man koncentrerat sig på olika metoder för at förbättra mellanlagringen av fisken.

Vid slutdiskussionen lyfte man fram bl.a. den stora mängd oregistrerade vattenägare (delägarlag) inom såväl inlands- som kustvattnen, vilket försvårar inledandet av ett ekonomiskt lönsamt fiske i Nyland och vilket även försvårar erhållandet av fisketillstånd. I diskussionen noterade man även ett behov av mellanlagring (t.ex. isstation) och -processering. Speciellt centralkökens representanter betonade, att de behandlar endast en tillredd fiskmassa.

”Evenemanget var en lyckad öppning för att inleda de lokala intressenternas arbete. Tyvärr deltog ingen fiskare i evenemanget, men vi skall försöka rätta till situationen vid kommande sammankomster”, funderar Vesterinen.

LUVY

Tilläggsuppgifter:

Jussi Vesterinen
vattendragssakkunnig
LUVY
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648

Katja Pellikka
vattendragssakkunnig
LUVY
katja.pellikka@luvy.fi
050 475 4452

Västra Nylands effektivering av vårdfisket-projekt finansieras via Hiidenvesi– och Sjuneå å 2030 -vattendragsvisionerna av kommunerna Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå, Vichtis och Loppis samt Rosk’n Roll Oy Ab och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Avtalsfinansiärer för Hiidenvesi restaureringsprojekt är dessutom Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM och fiskeriområdet Karjaanjoen vesistön kalatalousalue.

I Nylands vattendragsrestaureringsnätverk deltar förutom LUVY även de övriga vattenskyddsföreningarna, som verkar i Nyland, samt NTM-centralerna i Nyland och Tavastland. Nätverket finansieras av Nylands NTM-central.