Välj en sida

På kartan har framhävts Storängsbäckens avrinningsområde.

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) bjuder alla invånare, jordbrukare och andra intresserade i Snappertuna områdena Åsenby, Gebbelby, Repubacka, Baggård, Broby och Glamsbacka att höra om den uppdaterade översiktsplanen för avrinningsområdet Storängsbäcken.

I översiktsplanen för avrinningsområdet Storängsbäcken har centrala och möjliga platser för förbättring av vattenvård och vattenreglering i området kartlagts med hjälp av kart- och terrängutredningar. Genom rättplacerade våtmarker, tvåstegsdiken och bottendammar kan belastningen och lokala översvämningar minskas, vilket även gynnar jordbruket. Dessutom kan erosion i vattendragen minskas genom skyddszoner, och växtligheten i zonen hjälper till att hålla tillbaka belastningen som kommer med ytvattenavrinningen till bäckarna. Åtgärderna är också fördelaktiga för mångfald och klimatförändringar.

En stor del av belastningen till Dragsviksfjärden kommer via Storängsbäcken

Raseborgs Dragsviksviken är en omfattande och grund havsvik med begränsad vattenomsättning. I viken finns naturskyddsområden samt ett nationellt viktigt fågelskyddsområde. Vattenväxterna i viken har ökat betydligt under åren och påverkar väsentligt vikens rekreationsanvändning. Vattenkvaliteten i Dragsviksfjärden har visat antingen otillfredsställande eller dålig ekologisk status med avseende på olika faktorer. Syrebrist har emellertid inte observerats i viken. En restaureringsplan för Dragsviksfjärden utarbetades år 2022, där restaureringsåtgärderna rekommenderades fokusera på avrinningsområdet för att minska den externa näringsbelastningen.

Under våren och sommaren 2023 främjades Dragsviksfjärdens restaureringsplaner inom projektet VALUME II genom att uppdatera översiktsplanen för Storängsbäckens avrinningsområde. “Att höra markägarna och inkludera dem är nödvändigt för att åtgärderna kan genomföras. En del av restaureringsåtgärderna kan genomföras redan inom VALUME II-projektet och vi strävar efter att genomföra andra i våra kommande projekt.” berättar LUVYs områdeskoordinator Henna Björkqvist.

Välkommen med och hör om hur planeringen med   Dragsviksvikens restaurering fortsatte som en del av VALUME II-projektet och vilka konkreta restaureringsmöjligheter som finns i Storängsbäckens avrinningsområde!

Du kan anmäla dig till evenemanget via elektronisk anmälanl eller genom att kontakta evenemangets kontaktperson (uppgifter nedan). Evenemanget är kostnadsfritt och genomförs så tvåspråkigt som möjligt. Talarna vid evenemanget talar svenska och/eller finska, men de skriftliga presentationerna finns på båda språken. De mest centrala delarna av presentationerna kan också tolkas på plats vid behov. Evenemangsarrangören bjuder på enkel traktering.

Program och anmälan >>

Tilläggsuppgifter:

Henna Björkqvist
områdeskoordinator, Kustvattenvisionen
045 7884 2810
henna.bjorkqvist@luvy.fi

LUMME-projektet verkställer åtgärder för att kontrollera belastningen från jord- och skogsbruket, följer upp restaureringsåtgärdernas effekt samt bjuder på aktuell information om vattenskyddsåtgärder och dess stödformer till regionens jord- och skogsbruksaktörer. 

Projektet finansieras via de regionala vattendragsvisionerna Laxfiskarna till Svartån 2030, En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030 och Kustvattenvision 2050 och via projektet Hiidenvesi restaurering av kommunerna Lojo, Raseborg, Vichtis, Kyrkslätt, Högfors, Sjundeå och Ingå. Därtill finansieras Hiidenvesi-projektet av Helsingforsregionens miljötjänster HRM, fiskeriområdet Karjaanjoen vesistön kalatalousalue. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2022–2024.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.

VALUME II-projektet förverkligas som en del av Kustvattenvisionen 2050 -arbetet som strävar efter att förbättra kustvattnens tillstånd. Ett sexårigt finansieringsavtal har gjorts tillsammans med kommunerna, med målsättningen att restaurera kustvattnen. Visionen finansieras för närvarande av Raseborgs, Sjundeås och Kyrkslätts kommuner. Projektet har fått finansiering från Miljöministeriets Program för effektiverat vattenskydd (NTM-centralen i Norra Österbotten, vattenhantering inom jord- och skogsbruket) 210 000 € för åren 20232025. Projektet tar slut 15.6.2025. 

Vattenskyddets effektiveringsprogram 2019–2023, som startades av miljöministeriet, är en betydande satsning på skyddet av vattnen: målet är ett gott tillstånd i Östersjön och inlandsvattnen.