Välj en sida

Avloppsvattensystemets ventilaitionsrör borde nå över snötäcket.

Inom glesbygdsområdena bör man beakta avloppsvattensystemen som en del av fastighetens uppföljning och underhåll. Hösten är en bra tidpunkt för kontroll av systemets skick samt behov av service.

Det finns många slag av avloppsvattensystem och alla har sina funktioner som bör kollas. Som hjälp har vi samlat en lista över saker, som det lönar sig att kolla innan vintern.  Vid behov kan du be om gratis hjälp av våra rådgivare.

1. Sedimentationsbrunnar

Kontrollera under hela året lockens skick och täthet samt mängden slam i brunnarna, även under vintern. Sedimentationsbrunnen och den förbehandlande sedimentationsbrunnen bör också tömmas regelbundet. Kolla samtidigt att T-styckena är på plats så, att brunnarnas fasta material stannar i brunnarna.

2. Markbehandling

Kontrollera, att ventilationsrören når över snötäcket, så att avloppsvattenreningingens biologiska process får syre. Det lönar sig inte att ploga bort snön på fältet och inte heller att köra med tunga fordon så att konstruktionerna riskeras att skadas.

3. Reningsverk

Följ med reningsverkets funktion under hela året. Kontrollera regelbundet åtminstone elapparaturen och pumparna, fällningskemikaliernas mängd samt utsläppsområdets skick och funktion.

avloppsvattenguidesidan hittar du bruks- och underhållsråd för de vanligaste avloppsvattensystemen.

”Alla avloppsvattensystem kräver någon form av service och uppföljning. Ansvaret för att systemet fungerar och att vattnet renas ligger på fastighetsägaren”, berättar glesbygdsvattenprojektets rådgivare Kirsi Mansilla. ”Det är bra att kolla avloppsvattensystemets skick, då man annars också kontrollerar fastighetens skick till exempel i samband med vår- och höstarbetena”.

Om du är osäker på hur bra fastighetens avloppsvattensystem fungerar, lönar det sig, att granska systemets skick och funktion tillsammans med en avloppsvattenrådgivare. Gratis rådgivning erbjuds i västra Nyland.  Glesbygdsvattenprojektets rådgivare svarar på rådgivningstelefonen och e-posten: rådgivningstelefon 045 7750 7725 och e-post hajavesineuvonta@luvy.fi.

Inom Västra Nylands glesbygdsvattenprojekt har man under år 2021 gett fastighetsvis rådgivning inom Tavastfjärdsområdet i Kyrkslätt. Rådgivningen avslutades i medlet av september och rådgivningsbesök erbjöds åt totalt 260 fastigheter. På grund av coronaläget gavs rådgivningen utöver genom besök även per telefon eller videosamtal.  Vid rådgivningen gick man tillsammans med fastighetsägaren igenom avloppsvattenbehandlingens nuläge, samt gav en utvärdering av anläggningens behov av förnyelse samt råd om förbättringsåtgärder och skötsel.

Avloppsvattnet, som uppstår vid boende, innehåller stora mängder näringsämnen, organiskt syreförbrukande material samt tarmbakterier. Mängden fosfor i orenat avloppsvatten är över tusen gånger och kvävemängden över hundra gånger större än i vattnet i diken och sjöar i naturtillstånd. Glesbygdens avloppsvatten kan lokalt ha en betydande inverkan på yt- och grundvattnets skick.

Västra Nylands glesbygdsavloppsvattenprojekt strävar till, att främja behandlingen av glesbygdens avloppsvatten i samarbete med kommunerna. Områdets 8 kommuner deltar i projektet: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet är en del av de västnyländska kommunernas glesbygdsavloppsvattenstrategi 2014–2021. Projektets finansiering kommer från områdets kommuner.

Tilläggsuppgifter:

Virve Ståhl
projektkoordinator
LUVY
virve.stahl@luvy.fi
050 447 4993