Välj en sida

Pickalavikens restaureringsplan presenterades vid Sjundeå Kustvattenkvällen. (LUVY / Jussi Vesterinen)

Kustvatten-kväll-webbinarierna, som arrangerades i mars, samlade totalt 90 deltagare, som kom för att lyssna och diskutera kring kustvattnens tillstånd och kommande restaureringsåtgärder. Evenemangen arrangerades av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) tillsammans med kommunerna som en del av Kustvattenvision-projektet.

“Kustvattenvisionen och pilotområdenas restaureringsplaner är det första steget i riktning mot ett målmedvetet och långsiktigt arbete mot ett gott tillstånd i havsvikarna. Det är fint att arbetet nu har inletts”, konstaterar LUVYs verksamhetsledare Jaana Pönni.

Vid det första tillfället behandlade man restaureringsplanen för Kyrkslätts Tavastfjärden som just har publicerats. Dessutom berättade föreningen Virho ry om de bäckrestaureringar som man gjort och den lokala lantbruksproducentföreningen kom med sin hälsning. “Detta restaureringsprojekt i Tavastfjärden är bra och bör stödas och där är vi gärna med”, konstaterar Anders Engberg från Kyrkslätts Landsbygdsförening.

Förutom evenemanget i Kyrkslätt arrangerades de övriga Kustvattenkvällarna i Ingå, Raseborg och Sjundeå. Vid dessa olika evenemang presenterade man respektive kommuns restaureringsplaner för pilotområdena.

I restaureringsplanerna gick man grundligt igenom havsvikarnas tillstånd, tillrinningsområdenas struktur, näringsbelastningens mängd samt möjligheterna att minska den, planerade mera effektiva restaureringssätt samt beräknade kostnaderna för restaureringarna samt gjorde förslag på hur restaureringarna kunde fortsätta. I planerna lyfte man fram restaureringen av tillrinningsområdena som det viktigaste genom vilken man försöker minska den näringsbelastning som rinner till vikarna.  När det gäller det är spridning av markförbättringsmedel, skyddszoner, våtmarker, fåror i två plan samt övriga åtgärder på åkrarna de mest effektiva åtgärderna. Dessutom såg man i vissa tillrinningsområden ett behov av att planera och förverkliga restaureringar av rinnande vatten samt åtgärder när det gäller dagvattnen. För havsvikarna föreslog man slåtter av vattenväxter, en noggrannare planering och förverkligande av vårdfiske samt åtgärder gällande rovfiskarna.

I Ingå presenterade man utöver Kyrkfjärdens restaureringsplan även våtmarkerna och övriga vattenskyddslösningar som gjorts av WWF och dessutom berättade John Nurminen stiftelsen om Vassprojektet för kusten.

Vid tillfället i Raseborg presenterades förutom restaureringsplanen för Dragsviksfjärden även resultaten från Raseborgs å-projektet. “Dragsviksfjärdens restaureringsplan är ett viktigt dokument. Nu vet vi vilka åtgärder som är de mest kostnadseffektiva och på vad vi bör satsa”, berättar Raseborgs stads miljöchef Maria Eriksson efter evenemanget.

Vid tillfället i Sjundeå berättade man om förutom Pickalavikens restaureringsplan även om Sjundeå å:s mångsidiga restaureringsprojekt.

“Vi är nöjda att vi kunde samla en så här stor grupp av personer som är intresserade av kustvattnens tillstånd”, gläder sig LUVYs vattendragssakkunniga Katja Pellikka som koordinerar projektet. Allt material, som presenterades vid tillfällena, finns på webbsidorna: Kustvattenkvällens material >>

Vid evenemangen presenterade man också resultaten från den kartenkät, som gjordes som en del av projektet och som riktades till invånarna och stugägarna. Ur resultaten framgick det, att det finns rikligt med objekt som är i behov av restaurering samt problem som hör ihop med havsvikarna, men att också frivilliga aktörer är redo att delta i talkon och övriga restaureringsåtgärder. Resultaten från enkäten används i den Kustvattenvision, som för tillfälle är under arbete, och som skapar en vägkarta och riktlinjerna för restaureringen av havsvikar ända fram till år 2050. Under detta år har man för avsikt att fortsätta med restaureringsarbetet genom att bland annat bygga våtmarker och fåror i två plan samt genom att sprida markförbättringsmedel. Markägare, som är intresserade av saken, ombeds ta kontakt med LUVYs projektarbetare Henna Björkqvist (045 7884 2810).

Tilläggsuppgifter:

Katja Pellikka
vattendragssakkunnig
katja.pellikka@luvy.fi
050 475 4452

Henna Björkqvist
områdeskoordinator
henna.bjorkqvist@luvy.fi
045 7884 2810

Västra Nylands kustvattenvision 2021–2022 -projektet finansieras av Raseborg, Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt, Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) och Nylands NTM-central. Miljöministeriet har finansierat projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2021–2022.