Välj en sida

Det är ofta svårt och arbetsdrygt att få information om jord- och skogsbrukets vattenskyddsåtgärder. (LUVY / Henna Björkqvist)

Jordbruket är en betydande belastare av vattendragen i Västra Nyland, men vattenskyddsåtgärder och dess stöd är ofta svåra och arbetsdryga att få information om. Praktiska restaureringsåtgärder kräver förhandlingar med markägare, planering och gott verkställande.

LUMME-projektet, som startat i år, verkställer åtgärder för att kontrollera belastningen från jord- och skogsbruket, följer upp restaureringsåtgärdernas effekt samt bjuder på aktuell information om vattenskyddsåtgärder och dess stödformer till regionens jord- och skogsbruksaktörer – och befrämjar på så vis minskning av belastningen till vattendragen. Projektet fick 480 900 euros finansiering från Nylands NTM-central och koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Projektets helhetsbudget under åren 2022–2024 uppgår till sammanlagt 961 800 euro.   

Det behövs nya sätt att stöda jordbrukarna, så att de kan befrämja åtgärder för effektivt vattenskydd – samtidigt som det även sökes lösningar, som även jordbrukarna har nytta av. 

”Vi är mycket glada över denna betydande finansieringsandel. Vi vill stöda regionens jordbrukare både genom att informera om vilka stödformer som möjliggör åtgärder för minskning av belastning till vattendragen och genom att i praktiken bygga till exempel våtmarker och tvåstegsdiken”, säger LUVYs verksamhetsledare Jaana Pönni.

För varje objekt väljs den ur vattenskyddsperspektiv kostnadseffektivaste lösningen. Bland jordförbättringsmedlen har gipsen kommit med som en del i åtgärdspaletten. 

”På vårt verksamhetsområde lämpar sig gips bäst på de åars avrinningsområden, som rinner ut i kustvattnen. Vi hjälper jordbrukare, som är intresserade av utspridningen av gips. Tyvärr får man inte för tillfället med statsstöden stöda utspridningen av övriga jordförbättringsmedel, såsom strukturkalk eller fiberslam, som också lämpar sig bredare på vårt område”, säger Pönni.

Målsättningen är att hitta de bästa sätten att stöda jordbrukarna. Därtill samlas material om jord- och skogsbrukets vattenskydd till nätsidor, vilket ska styra särskilt jordbrukare till att söka om stöd på eget initiativ. Informeringen och planeringen av jordbrukets vattenskyddarbete, beaktar förutom skyddszoner, byggandet av våtmarker och tvåstegsdiken, även vikten av växttäcke vintertid, fånggrödor, livskraftiga jordmånsorganismer samt jordens bördighet.

Inom projektet ordnas öppna fältträffar till jordbrukare samt kvällsträffar till skogsägare där det berättas om olika sätt att minska på belastningen till vattendragen. Privata skogsägare behöver särskilt stöd och information om åtgärder och finansieringar för minskningen av belastningen från skogsbruket till vattendragen.

Projektet är en exceptionellt bred helhet för befrämjande av vattenskydd, och täcker nästan hela Västra Nyland. De praktiska åtgärderna centreras i första hand till Svartåns och Sjundeå åns avrinningsområde samt för kustvattenområdenas del till Tavastfjärdens, Dragsviksfjärdens, Kyrkfjärdens och Pickala vikens avrinningsområden.

”Jord- och skogsbrukare, som är intresserade av vattenskydd på sina egna markägor, får gärna vara i direkt kontakt med oss”, säger projektets koordinator Henna Björkqvist. ”Vi kommer också gärna med på olika evenemang för att berätta om projektmöjligheterna för jordbrukare”.

Tilläggsuppgifter:

Henna Björkqvist
områdeskoordinator
henna.bjorkqvist@luvy.fi
045 7884 2810

LUMME-projektet verkställer åtgärder för att kontrollera belastningen från jord- och skogsbruket, följer upp restaureringsåtgärdernas effekt samt bjuder på aktuell information om vattenskyddsåtgärder och dess stödformer till regionens jord- och skogsbruksaktörer. 

Projektet finansieras via de regionala vattendragsvisionerna Laxfiskarna till Svartån 2030, En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030 och Kustvattenvision 2050 och via projektet Hiidenvesi restaurering av kommunerna Lojo, Raseborg, Vichtis, Kyrkslätt, Högfors, Sjundeå och Ingå. Därtill finansieras Hiidenvesi-projektet av Helsingforsregionens miljötjänster HRM, fiskeriområdet Karjaanjoen vesistön kalatalousalue. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2022–2024.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.