Välj en sida

Bild: Man har nu för avsikt, att inom lantbrukets vattenhanteringsprojekt inleda pilotprojekt även inom skogsdominerade avrinningsområden.

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) fick en finansiering på 181 600 € från Norra Österbottens NTM-central för ett nytt projekt, som koncentrerar sig på utvecklandet av jord- och skogsbrukets vattenhantering. Med hjälp av finansieringen gör föreningen vattendragsrestaureringar på tre pilotområden. Projektets egenfinansieringsandel kommer från Hiidenvesi- och Sjundeå å 2030 vattendragsvisionerna. VALUME-projektets totalbudget är sammanlagt 258 800 €.

VALUME-projektet för vattenhanteringen på Västra Nylands jord- och skogsbruksområden koncentrerar sig på hanteringen av vattnet på jord- och skogsbruksområdena. Målet är att utveckla ett samarbete utgående från avrinningsområdena samt att öka dialogen mellan olika aktörer. En minskning av lantbrukets vattendragsbelastning har gjorts redan länge i området, men man har först under den senaste tiden börjat fästa uppmärksamhet vid även skogsbrukets vattenhantering. Man har nu för avsikt att som pilotförsök tillämpa lantbrukets vattenhanteringsåtgärder även inom skogsdominerade avrinningsområden.

Gemensamma försöksprojekt och information och rådgivning i samband med dessa är konkreta metoder för att befrämja restaureringsarbetet i avrinningsområdena inom skogsbruket. Inom projektet planerar man och förverkligar olika restaureringsåtgärder inom tre pilotobjekt under åren 2021–2022. Dessa objekt har valts ut på basen av avrinningsområdena, som inkluderar både skogar och även åkrar. Dessutom är områdenas markägare intresserade och positivt inställda till att förverkliga vattenskyddskonstruktionerna.

”Hanteringen av jord- och skogsbruksområdenas vatten har en stor betydelse för vattendragens tillstånd. Genom restaureringsåtgärder, som görs i avrinningsområdena, påverkar man direkt på mängden gödande näringsämnen som hamnar i vattendraget” säger LUVYs projektkoordinator Virve Ståhl.

Till restaureringsåtgärderna i Maasoja i Vichtis hör byggandet av en våtmark samt flödesterrasser. I  Myllylampi i Vichtis bygger man en mångfunktions våtmark, rördamm samt en bottentröskel där man använder träknippen. I Alhonsuo i Kyrkslätt gör man upp en vattenhanteringsplan samt förbättrar vattenskyddskonstruktioner. Utöver de konkreta vattenskyddsåtgärderna stärker man inom projektet nätverksarbetet samt kommunikationen bl.a. genom att ordna studieexkursioner samt excursioner där man blir bekant med varandra samtidigt som man bekantar sig med pilotobjekten.

Dessutom kartlägger man eventuella kommande möjligheter till samarbete.

 ”Det är fint att vi från Norra Österbottens NTM-Central fick finansiering för det här projektet. Åtgärderna inom projektet stöder restaureringen av Hiidenvesi sjö och Sjundeå å. Det är viktigt att dela med sig information och erfarenheter mellan olika aktörer. Tillsammans åstadkommer vi mera” gläder sig LUVYs verksamhetsledare Jaana Pönni.

VALUME-projektet gällande vattenhanteringen inom Västra Nylands jord- och skogsbruksområden finansieras av kommunerna Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå, Vichtis, och Loppis via Hiidenvesi restaureringsprojekt och Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen. Avtalsfinansiärerna för Hiidenvesi restaureringsprojekt är dessutom Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

Projektet finansieras av Jord- ock skogsbruksministeriet och Miljöministeriet som en del av projektbidragen gällande projektet Främjandet av hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket. Bidragen administreras av Norra Österbottens  NTM-central.

Tilläggsuppgifter:

Virve Ståhl
projektkoordinator
LUVY
virve.stahl@luvy.fi
050 447 4993